سید یعقوب موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  معاونت عمرانی و دفاعی دانشگاه الزهرا:  1367-1365

  مدير گروه علوم اجتماعي دانشگاه الزهرا: ١٣٧٠-١٣٧٢

  معاونت آموزشي و پژوهشي دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادی  دانشگاه الزهرا ١٣٨١-١٣٧٨

  معاونت تحصيلات تکميلی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه  ١٣٧٨-١٣٧٧

 مدیر گروه فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ١٣٧٨-١٣٧٦

 مدیر پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء از سال 1388 تا 1390


عضویت در شورا ها:

1- عضو شوراي برنامه ريزي شهري و منطقه اي پژوهشگاه علوم انساني جهاد دانشگاهي
2- عضور هئيت تحريه مجله هفت شهر وابسته شركت عمران شهري
3- عضو هئيت داوران پژوهشهاي برگزيده سال پژوهشگاه فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد
4- عضو گروه علم و جامعه مرکز سیاست های وزارت علوم
5- ٥- عضو کميته جامعه شناسي شهري انجمن جامعه شناسي ايران
6- عضو هئیت تحریه مجله راهبرد اجتماعی و فرهنگی وابسته به مجمع مصلحت نظام
7- عضو هئیت تحریریه مجله توسعه شهری وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
8- عضو شورای  راهبردی فرهنگی و اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1392
9- عضو کمیته راهبردی سند توسعه محلات شهر تهران در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 1393
10- عضو کمیته برنامه ریزی اجتماعی مسکن وزارت راه , مسکن و شهرسازی 
11- عضو هئیت تحریریه مجله برنامه ریری شهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
12- عضو تحریریه مجله نقش جهان  دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
13- عضو تحریریه مجله تحقیقات رفاه اجتماعی دانشگاه علامه
14-عضو تحریریه مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی 
15- عضو  کمیته علمی اولین همایش ملی کودکان و نوجوانان:  فرصت ها و تهدیدها: دانشگاه الزهرا  ابان 95
16- عضو و راهبرد پنل تخصصی  جلاس جهانی  قزوین مرکز جهانی شهروندان جاده ابریشم شهریور 95