سید یعقوب موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :جامعه شناسی شهری با گرایش برنامه ريزي شهريالف: سال دريافت ١٣٧٦ب: محل اخذ: دانشگاه نيوكاسل انگليس

كارشناسي ارشد: جامعه شناسي الف: سال دريافت ب: محل اخذ دانشگاه تربيت مدرس١٣٦٥

كارشناسي :  سال دريافت ١٣٦٠  ب: محل اخذ: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

 

زمینه های تدریس