سید یعقوب موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 

فایل ها و منابع درسی

راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دکتری:

1-بررسي عوامل مؤثر برگرايش كار، اعظم محمدي مقدم   تير ١٣٨١
2-بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت ساكنان شهرك هاي نظامي از محل سكونت خود مورد شهرك محلاتي تهران   سياوش يزدانپرست    بهار ١٣٨٠ دانشگاه تربيت مدرس
3-بررسي عوامل مؤثر اجتماعي بر تعهد كار فريبا اسماعيل طلايي  اسفند ١٣٧٩
4-بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر رضايت شغلي كارگران زن شمس السادات ميروكيلي مهر ١٣٨٠
5-اثر برنامه هاي سيما بر كودكان  زهرا شاه محمدي  ١٣٧٩زمستان 
6-مقايسه هنجارهاي جامعه پذيري خانواده و مدرسه مورد: شهرسنان قزوين  دانشجو: نيلوفر شريعت زمستان ١٣٨١
7- بررسي تعارض سازماني: قرباني،  دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده علوم اجتماعي رودهن
8-مطالعهعوامل اجتماعي موثر بر ميزان پايبندي به اخلاق شهروندي در ميان شاغلين, شهلا خلفي, ١٣٨٣
9- احياي منابع هويت زاي محلات شهري(تهران), ايران عروجي, ١٣٨٣
10- علل اجتماعي آسيب پذيري اجتماعي جوانان قائم شهر, زهرا تقوي ١٣٨٢
11-تعهد حقوقي شهروندي در ميان ساکنين شهر تهران, احمدي, ١٣٨٣
12-هویت قومی و مشارکت مدنی در خرم آباد  حمیدیان دانشگاه الزهراء ١٣٨٣
13- هویت مذهبی و ملی و مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان: حبیب زاده مرودشتی  ١٣٨٥
14-علل  اجتماعی فرار مغزها ١٣٨٦ 
15-تحلیل میزان بهره وری دانشجویان از فن آوری اطلاعات : مطالعه موردی دانشگاههای علامه طباطبایی و امبیر کبیر ترانه بنی یعقوب
16-مطالعه اجتماعی پدیده شهرگرایی وطلاق  با تاکید بر شهر تهران لیلا فتحی ١٣٨٦
17-بررسی فعالیت در گروههای همیاری بروی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار نیره السادات مرتضی نیا ١٣٨٧
18- توانمند سازی زنان سرپرست خانوار: نیره سادات مرتضی نیا جامعه شناسی آبان 1387
19- بررسی تاثیر شهر گرایی بر ایستار فرهنگی- اجتماعی شهروندان : اعظم پاک خصال تیر ماه 1388 جامعه شناسی
20-بررسی جامعه شناختی تاثیر احساس محرومیت بر گرایش چوانان به رفتارهای وندالیستی: مورد شهر تهران عادله قیس مهر 1388
21- تلویزیون و اختلالات جامعه پذیری: فریبا قنبری مهر 1389 دانشگاه الزهراء
22-کاربرد   رویکردهای تاریخیدر منابع جامعه شناسی معاصرایران, ظحا معتمدی مهر 1389
دانشگاه الزهراء
23- بررسی جامعه شناختی "تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی" در کلانشهر تهران: زهره آواز آبان  دانشگاه الزهراء 1389
24-بررسی عوامل موثر بر فرهنگ کار در بین هیات علمی دانشگاهها(اعضاء هئیت علمی دانشگاه های الزهراء و شهید بهشتی), مهر 1390 فاطمه عطاالهی, دانشگاه الزهراء
25-بررسی تاثر جهانی شدن ارتباطات بر گرایش محیط زیست شهروندان تهران,اسفند 1390 مریم رضاییع دانشگاه الزهراء
26-١٢-تأثیر سرمایه فرهنگی بر تعهد به نظم اجتماعی, فهیمه قادری, اسفند 1390 دانشگاه الزهراء
27- نقش عامل شهروندی در میزان رضایت از خدمات شهری, رویا شاهملکی, شهریور 1390 دانشگاه الزهراء
28-مشکلات و موانع ساختاری و انسانی پژوهش های اجتماعی کاربردی در ایران, فروغ ثابت ذاکر, واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

29- بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر تعاملات شهروندان- مطالعه موردی شهرستان بندر انزلی: سهند فردی: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد, مهر 1390

30- بررسی موانع مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت محله: محله های شهر تهران با تکیه بر محله های منطقه 10 شهرداری, غالق دفتری راد, دانشگاه ازاد اسلامی, واحد علوم و تجقیقات شهریور 1391
31-نقد پسا استعماری و تصورات قالبی قومی در ایران: تصورات قالبی از قوم کرد, نرمین  بهشتی زاده, مهر
32-رابطه¬ی بین تبلیغات تجاری فضای شهر و مصرف کالا در شهر تهران: طیبه احمدی, تیر ماه 1392 دانشگاه الزهرا
33-تاثیر شهرگرایی بر میزان مشارکت شهروندی در امور شهری (تهران, علی پازوکی, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن مرداد 92

34- عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر رضایت از کار مورد کارگران شرکت ذغال سنگ لبرز شرقی شاهرود: طیبه احمدی,  مهر ماه 1392
35-بررسی جامعه شناختی نقاشی های شهر تهران:  دانشگاه الزهراء فائزه حسینیان, مهر ماه 1392
36- پیامدهای فضایی-کالبدی مدرنیته و مدرنیزاسیون در شهر تهران 1388-1368 ایرج قاسمی, دانشگاه تهران, مهر 92
37-بررسی رابطه میان احساس شهروندی جهانی و هویت ملی در میان دانشجویان ,  منصوره سادات هدایتی مهر 1392
38-عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر رضایت از کار: مورد شرکت زغال سنگ البرز شرقی شهر شاهرور,  عاطفه چناری , دانشگاه الزهرا مهر 1392
39-تحلیل  جامعه شناسی نقاشی دیواری شهر تهران, مریم حسینی نیا, دانشگاه الزهرا, مهر 1392
40-مطالعه جامعه شناختی چالش های معرفتی-اجتماعی توسعه علم مدرن در ایران مدرن سحر فرهادی اسکی رشته جامعه شناسی  مهر 1393 دانشگاه الزهرا
41-بررسی علل و پی امدهای دستفروشی زنان  شهر تهران سارا رستمی رشته جامعه شناسی مهر 1393 اهرنشگاه الزهرا
42-تاثیر تعهد به اخلاق شهروندی بر مشارکت اجتماعی در شهرستان تربت حیدریه محدثه سلیمان تربتی مهر 1393
دانشگاه الزهرا
43-تاثیر فضاهای اجتماعی بروی احساس تعلق محله ای: مورد محله های منطقه 20 تهران نیلوفر موسوی  اسفند 1393 
44-فعالیت در شبکه  های اجتماعی و رابطه ان با روابط متقابل همسران: مورد مطالعه دانشجویان متاهل تحصیلات تکمیلی, ریحانه سادات  ثمره هاشمی اسفند 1393
45-عوامل موثر بر کیفیت نظارت علمی بر پایان نامه های کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی, مهناز میرزایی, اسفند 1393
46-جهانی شدن فرهنگی و بررسی تاثیر ان بر نگرش تربیتی دبیران زن منظقه 15 اموزش و پرورش تهران, صغری رودی مهر 1394