سید یعقوب موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر سید یعقوب موسوی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه علوم اجتماعی


 دكتری (Ph.D):جامعه شناسی شهری با گرایش برنامه ريزي شهريالف: سال دريافت ١٣٧٦ب: محل اخذ:دانشگاه نيوكاسل انگليس

 كارشناسي ارشد:جامعه شناسي الف: سال دريافت ب: محل اخذ دانشگاه تربيت مدرس١٣٦٥

كارشناسي جامعه شناسي:  سال دريافت ١٣٦٠  ب: محل اخذ: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن: 85692751

   دورنگار :

   پست الکترونیک : y.mousavi91@alzahra.ac.ir