صدیقه عطرکار روشن ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 خانم دکتر صدیقه عطرکار روشن، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه اقتصاد


دكتري (Ph.D) :

كارشناسي ارشد:

كارشناسي :


آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده اقتصاد

تلفن:85692379 داخلی 2379

دورنگار :

پست الکترونیک :s.a.roshan@alzahra.ac.ir