رضا سمیع زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران، 1383 الی 1389

   دبیر اجرایی شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران، 1398

   برگزاری دوره مدلهای کسب و کار مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات در نمایشگاه‌های تخصصی، 1394

   ارائه کارگاه سازمانهای یادگیرنده در دنیای سیستم های کششی تولیدی، 1390