رضا سمیع زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

رضا سمیع زاده، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه مهندسی صنایع

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :مهندسی صنایع (IT)

   كارشناسي ارشد:مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)

   كارشناسي :مهندسی صنایع (تولید صنعتی)

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده مهندسی

   تلفن:85692163

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :rsamizadeh@alzahra.ac.ir