دکتر شهره روشنی، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

تحصیلات


دكتري: مطالعات زنان، گرایش حقوق زن در اسلام- دانشگاه تربیت مدرس- 1396

كارشناسي ارشد: مطالعات زنان، گرایش زن و خانواده- دانشگاه الزهرا (س)- 1389

كارشناسي : مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار- دانشگاه صنعتی اصفهان- 1385

 

زمینه های تدریس

   روش تحقیق

   حقوق و مسئولیت های اجتماعی و سیاسی زنان در اسلام