دکتر محمودرضا روحاني ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا