محمد امین رودک، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

محمد امین رودک، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مهندسی عمران

دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه الزهرا
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : مهندسی عمران-سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران

   كارشناسي ارشد: مهندسی عمران-سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فنی و مهندسی

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک : a.roudak@alzahra.ac.ir