دکتر رقیه رستم پورملکی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی

 

 

 

دکتر رقیه رستم پورملكی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

دانشیار گروه زبان وادبیات عربی

  

 

 

 

 

 

 

آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبان و ادبیات عرب
mailپست الکترونیک : 20rostampour@alzahra.ac.ir-Drrostampour20@gmail.com

 

 

enlightenedپروفایل های اجتمایی علمی

 

https://scholar.google.com/citations?hl=fa&user=B4A5MEkAAAAJ

https://orcid.org/0000-0001-8907-0635