تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مدیریت مالی دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي ارشد: مدیریت بازرگانی دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي :مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

زمینه های تدریس

   مدیریت مالی

  مدیریت سرمایه گذاری

   بازارهای پول و سرمایه

   مهندسی مالی و ریسک

   سیاست های پولی و مالی