الهام روشن بین ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : گراف و ترکیبیات، دانشگاه دالهوزی کانادا، 1395

كارشناسي ارشد: گراف و ترکیبیات، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1388  

كارشناسي : ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1386

 

زمینه های تدریس

  نظریه گراف

  ترکیبیات 

  ریاضیات عمومی