الهام روشن بین ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 مشاهده برنامه هفتگی: برنامه هفتگی

 

فایل ها و منابع درسی

 طرح درس ترکیبیات و کابردها

 طرح درس ریاضی عمومی 1