الهام روشن بین ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


الهام روشن بین
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه ریاضی 

 

   دكتري (Ph.D) : گراف و ترکیبیات، دانشگاه دالهوزی کانادا، 1395

   كارشناسي ارشد: گراف و ترکیبیات، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1388

   كارشناسي : ریاضی، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1386


   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک : e.roshanbin@alzahra.ac.ir

   رزومه: CV

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=5ksv0ewAAAAJ&hl=en

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Elham_Roshanbin