وجیهه رضوانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1-بررسی مقابله ای رویکردهای آموزشی کارل راجرز و واسیلی داویدوف در کلاسهای درس زبان روسی -DOI: 10.22059/JFLR.2021.328356.873

2-بازتاب فرهنگی هویت زنانه در ضرب المثلهای زبان فارسی و روسی-   DOI: 10.22059/JFLR.2021.315696.787

3-Сопоставление особенностей перевода юридических текстов на базе русского и персидского языков Philology at MGIMO 7 (1), 111-118, 2020.

4-КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ КУЛЬТУРАХ НА БАЗЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК-DOI:10.17223/19996195/53/5

5-Эвфемистические единицы в персидском и русском языках Русский язык за рубежом, 1№ 2020 - elibrary.ru

6-Отражение красоты женщин в зеркале русских и персидских паремий Вестник Астраханского государственного …, 2015

7- "Анализ гендерного аспектa в русских и персидских паремиях" В. Резвани А. Валипур Русский язык за рубежом №4 2015.

8-Лингвокультурологический анализ русских и персидских паремий об интеллекте женщин-Научная перспектива, 81-84, 2015.

9-Уважительное отношение к матери в русских и персидских пословицах-Respect for mother in Russian and Persian proverbs Молодой учёный- moluch 75, 182-185, 2014.

10-Prepositions in Inconsistent Affiliates of Additional Compounds in Russian Language in Comparison to Persian Language Amir Hosseini *1Vajihe Rezvani2LRR. 2013; 4 (4) :69-85-2013

11-Целевое отношение в простых и сложных предложениях русского языка и способы их выражения при переводе на персидский язык-Молодой учёный- moluch 10, 188-192,2012.

12-قهرمانان زن در رمان جنگ و صلح- مجله نگاه نو-  شماره 89- بهار 1390

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

1-ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ИРАНСКИХ УЧАШИХСЯ- В. Резвани, Международная научно- методическая конференция РУССКИЙ ЯЗЫК ЗА РУБЕЖОМ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 9 – 11 декабря 2021 г.

2-MULTICULTURALISM AND ITS IMPACT ON HUMAN RELATION - Behravesh S., Rezvani V. -“Languages and Cultures: Prospects for Development in the XXI century” 29 Novamber 2021.

3-پذیرش فرهنگ ایرانی توسط مهاجران درایران، متاثر از زبان فارسی- لیلا رجبعلی بگلو- وجیهه رضوانی-“Languages and Cultures: Prospects for Development in the XXI century” 29 Novamber 2021.

4-تفسیر عبارتهای دعایی در زبان فارسی و مشکلات ترجمه آن ها- فاطمه قهرمانی- وجیهه رضوانی-“Languages and Cultures: Prospects for Development in the XXI century” 29 Novamber 2021.

5- مقایسه قهرمانان نمایشنامه « کاکتوس » اکبر رادی و «داستان ملال‌انگیز» چخوف- ملیکا طاهری فرزام- وجیهه رضوانی-“Languages and Cultures: Prospects for Development in the XXI century” 29 Novamber 2021.

6-رویکرد نوین گویشوران فارسی و روسی در وامگیری واژه های بیگانه - وجیهه رضوانی- همایش ملی روسیه و کشورهای مشترک المنافع زبان، ادبیات، تاریخ، فرهنگ اسفند1399.

7-КРАТКОЕ СОПОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ НА БАЗЕ РУССКИХ И ПЕРСИДСКИХ ЯЗЫКОВ, В.Резвани МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМУ: «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА»
Душанбе, 30 сентября 2020.

8-برهم کنشی زبان و فرهنگ و نقش آن در آموزش زبان خارجی وجیهه رضوانی- مهدیه رضوانی پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح- اسفند1398.

 

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

 

سایر پژوهش ها