وجیهه رضوانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان روسی1400

عضو شورای مشاوران ریاست دانشگاه1399-1400

عضو کارگروه همکاریهای بین المللی حوزه آسیا و اقیانوسیه1399-1400

نماینده پژوهشی گروه زبان روسی1400

عضو شورای گروه زبان روسی1397 تا کنون

نماینده گروه زبان روسی در کارگروه ارتقا دانشگاه با علوم انسانی1400