وجیهه رضوانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :دکتری تخصصی زبان روسی از دانشگاه تهران

 

كارشناسي ارشد:کارشناسی  ارشد زبان روسی از دانشگاه تهران

كارشناسي : کارشناسی زبان و ادبیات روسی از دانشگاه تهران

 

زمینه های تدریس

مقدمات زبان روسی

حالتهای دستوری زبان روسی

مهارتهای نوشتاری

مهارتهای گفتاری و شنیداری

مهارت خواندن پایه

دستور مقدماتی زبان روسی

کاربرد عدد و ضمیر

مهارت خواندن پیشرفته

نگارش پیشرفته

مکالمه موضوعی

واژه سازی زبان روسی

تلخیص متون

مقدمه ای بر نحو زبان روسی

ترجمه متون ادبی

خواندن و درک مفهوم متون پیشرفته 

گفت و شنود پایه/ پیشرفته

زبانشناسی پایه

نمودهای فعلی

افعال حرکتی

صفات و جملات معلوم و مجهول

نگارش ساده

اصول و روش ترجمه

حروف ربط و ضمایر

اصطلاحات و ضرب المثلهای روسی

صفات و قید فعلی

ترجمه متون اسلامی از روسی به فارسی

خواندن و ترجمه مطبوعاتی

اصول و روش تحقیق

ترجمه شفاهی پیشرفته

آموزش مهارتهای زبانی