وجیهه رضوانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

17-15

15-13

12-10

10-8

ساعت

 

 

 

 

 

دستور مقدماتی زبان روسی د.رضوانی 1400

 

شنبه

 

 

ا

 

 

 

 

 

 

 

بیان شفاهی داستان (1) د. رضوانی 99

یکشنبه

 

اصطلاحات و ضرب المثلهای روسی د.رضوانی 99

 

ترجمه متون مطبوعاتی از فارسی به روسی د.رضوانی 98

ترجمه اسناد و مکاتبات د.رضوانی 97

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

ترجمه پیشرفته از روسی به فارسی د.رضوانی 98

گفت و شنود پایه د.رضوانی و 1400

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

فایل ها و منابع درسی

اصطلاحات و تعبیرات زبان روسی  دکتر جمیله بابازاده

مکاتبات و اسناد به زبان روسی

СБОРНИК УПРАЖНЕНИЙ ПО СОВРЕМЕННОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ Под редакцией П. А. Леканта

начинаем читать по -руссуи