وجیهه رضوانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

وجیهه رضوانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه زبان روسی

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :زبان روسی

   كارشناسي ارشد:زبان روسی

   كارشناسي : زبان و ادبیات روسی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:021-88033568

   دورنگار :0

   پست الکترونیک :v.rezvani@alzahra.ac.ir

 آدرس ارکید:https://orcid.org/
0000-0002-5630-6178