حمید رضائیان          Hamid Rezaeian

عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه االزهرا

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

1

Moral Disengagement:Mediator Between Moral Perfectionism and  Machiavellian Behavior Among Undergraduates?

Psychological Report

ISI

USA

1.535

Journal indexing&metrics

 

2020

2

ساخت و درستی آزمایی مقیاس زناشویی سنجش نیازهای اساسی

مجله علوم روانشناختی

علمی- پژوهشی

ایران- تهران

 

 

1398

3

نقش میانجی­گر آشفتگی استنتاج در رابطه بین طرحواره های سازش نایافته و نشانگان وسواس -ناخودداری

مجله علوم روانشناختی

علمی- پژوهشی

ایران- تهران

 

 

1398

4

اثربخشی توانمندسازی روان شناختی بر ارتقای بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

فصلنامه مددکاری اجتماعی

علمی- پژوهشی

ایران- تهران

 

 

1397

5

پیش بینی هویت دینی فرزندان براساس الگوی تعاملی خانواده ، دین­داری والدین و تفکر انتقادی نوجوان

مطالعات زن و خانواده

علمی- پژوهشی

ایران- تهران

 

 

زمستان 98

6

بررسی تاثیر دوره های آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی خلاقیت کارآموزان

فناوری آموزش

علمی- پژوهشی

ایران-تهران

 

 

تابستان94

 

کارآمدی درمان گروهی معنوی- مذهبی بر کاهش استرس مادران دارای کودک کم توان ذهنی

روان شناسی و دین

علمی پژوهشی وزارت علوم

موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی-ایران-قم

 

 

1389

 

مقایسه اثربخشی روشهای شناختی رفتاری در مقابل روشهای القای خلق بر خلق مادران کودکان کم توان ذهنی القای خلق

مجله مطالعات روان شناختی

علمی- پژوهشی

دانشگاه الزهرا/ایران

 

 

1393

 

تاثیر قصه گویی بر هوش اخلاقی و مولفه های آن در دانش آموزان دختر کلاس اول ابتدایی
 

فصلنامه سلامت روان کودک

علمی پژوهشی وزارت بهداشت

ایران/رشت

 

 

1397

 

آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه رفتاری-شناختی و بررسی میزان تاثیر آن بر تغییر پرخاشگری و کفایت اجتماعی نوجوانان پسر بد سرپرست ساکن در خوابگاههای بهزیستی شهرستان تبریز

اندیشه های نوین تربیتی

علمی- پژوهشی

ایران-تهران

 

 

پائیز 91

 

نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت

مجله جهانی رسانه

علمی-پژوهشی

ایران-تهران

 

 

پائیز و زمستان 92

 

 

تاثیر آموزش سبک­های فرزند پروری (مهارتهای والدینی) بر تغییر نگرش مادران باردار نوبت اول به مقوله فرزندپروری

مطالعات زن و خانواده

علمی-پژوهشی

ایران-تهران

 

 

پائیز و زمستان 93

 

بررسی و مقایسه تمایز یافتگی خود ،الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی در زوج­های متقاضی طلاق و عادی

دو فصلنامه مشاوره کاربردی

علمی-پژوهشی

ایران-تهران

 

 

1396

 

اعتبار یابی فرم فارسی مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوزی در آموزش میان معلمان مقطع متوسطه شهر اصفهان

فصلنامه نوآوری­­های آموزشی

علمی-پژوهشی

ایران-تهران

 

 

1387

 

پیش بینی تمایز یافتگی و سبک دلبستگی دانش آموزان دبیرستانی براساس انعطاف پذیری خانواده ،تمایز یافتگی و سبک دلبستگی والدین

فصلنامه خانواده و پژوهش

علمی-پژوهشی

ایران-تهران

 

 

1395

 

نقش انعطاف پذیری خانواده و تمایز یافتگی مادران در خود کارآمدی نوجوانان

فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده

علمی-پژوهشی

ایران-تهران

 

 

1397

 

نقش مولفه های تمایز یافتگی والدین در پیش بینی تمایز یافتگی دانش آموزان دختر و پسر

دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی

علمی-پژوهشی

ایران-تهران

 

 

1397

 

بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه

فصلنامه اصول بهداشت روانی

علمی-پژوهشی

ایران- مشهد

 

 

1386

 

اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه اراک ورابطه آن با کارآمدی رایانه

مجله روانپزشکی وروانشناسی بالینی ایران

علمی-پژوهشی

ایران-تهران

 

 

1387

 

 

 

                                                     

 

                                           

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

همایش ملی روان شناسی و سلامت

ایران

شیراز

دانشگاه شیراز

پیش بینی هویت دینی فرزندان براساس الگوهای تعاملی خانواده ،دینداری والدین و تفکر انتقادی نوجوان

حمید رضائیان

 

--------*--***-*****----------

 
 
 
 
 
 

دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی ،علوم تربیتی و سبک زندگی

ایران

مشهد

دانشگاه تربت حیدریه

پیش بینی تمایز یافتگی نوجوانان بر مبنای انعطاف پذیری خانواده و تمایز یافتگی والدین

فاطمه دهقان اصل

حمید رضائیان

سیمین حسینیان

 
 
 
 
 
 
 

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

طرحواره درمانی گروهی برای اختلال شخصیت مرزی

 

 

 

***

 

 

 

انتشارات رسانه شرق

***

 

 

 

حمید رضائیان

مینو پور آوری

سوده نوروزی

مهناز مرتضوی

پناه سالمی

مریم لطفی

مشاوره شغلی گروهی

اصول و روشها

 

 

 

***

 

 

 

جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

***

 

 

 

حمید رضائیان

آزاده طاهری

فریبا سهیلی

عصب-زیست شناسی بین فردی در روان درمانی گروهی و فرایند گروه

 

 

 

**

 

 

 

دانشگاه الزهرا

***

 

 

 

حمید رضائیان

فاطمه هاشمی گلپایگانی

 

 

 

سایر پژوهش ها