حمید رضائیان          Hamid Rezaeian

عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه االزهرا

سوابق اجرایی

  مدیر آموزش دانشگاه

  معاونت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

  مدیر کلینیک مشاوره و روان درمانی دانشگاه

  معاون مدیر پژوهش دانشگاه

ریاست دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی