حمید رضائیان          Hamid Rezaeian

عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه االزهرا

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :  روان شناسی

 

كارشناسي ارشد:  روان شناسی

كارشناسي :روان شناسی

 

زمینه های تدریس

مشاوره و روان درمانی گروهی 

  روان شناسی شخصیت

  نطریه های مشاوره و روان درمانی

   تغییر و اصلاح رفتار

   روان شناسی اجتماعی