حمید رضائیان          Hamid Rezaeian

عضو هیات علمی گروه مشاوره دانشگاه االزهرا

حمید رضائیان

       حمید رضائیان Hamid Rezaeian  

       عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
            دانشیار گروه مشاوره

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :  روان شناسی- دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد:روان شناسی- دانشگاه خوارزمی

   كارشناسي :روان شناسی- دانشگاه شیراز

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:............021-85692059.

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :rezaeian19237@alzahra.ac.ir