دکتر سعید رضایی شریف آبادی،  استاد دانشگاه الزهرا

 

سوابق شغلی

 • مدير آرشیو و كتابخانه صداي جمهوري اسلامی ايران، 1361/1/13- 1363/8/30
 • مدير آرشیو و كتابخانه مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1365/12/1- 1370/10/1
 • عضو هیأت علمی گروه كتابداري و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا، 1376/4/4 - ادامه دارد.
 • معاون آموزشی- پژوهشی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، 1376/9/9 -1377/8/20
 • مديركل آموزش دانشگاه الزهرا، 1377/8/20- 1378/8/20
 • ناظر گسترش خدمات رايانه اي كتابخانه دانشكده علوم تربیتی...، 1377/9/1 - ادامه دارد.
 • سرپرست موقت دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی...،  1377/10/4- 1377/11/7
 • عضو كمیته برگزاري جشن فارغ التحصیلان دانشگاه الزهرا، زمستان 1377
 • دبیر كمیته مشاركت و سیاست گذاري كلان دانشگاه الزهرا،1377/11/7- 1378/3/18
 • نماينده مديران در ستاد برگزاري دومین جشنواره شهید رجايی،1378/3/18- 1378/6/18
 • رئیس كتابخانه مركزي كتابخانه مركزي دانشگاه الزهرا، 1378/11/18- 1381/4/18
 • عضو شورايعالی اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا،  1378/12/16 - ادامه دارد
 • مديركل آموزش دانشگاه الزهرا، 1379/9/9- 1380/9/9
 • رئیس دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا،1380/3/8- 1381/4/8
 • مدير پژوهش دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، 1382/9/24- 1384/9/24
 • مدير گروه كتابداري و اطلاعرسانی دانشگاه الزهرا، 1384/7/1- 1385/7/20
 • معاون اسناد ملی سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوري اسلامی ايران، 1385/7/3-  1387/1/20
 • عضو سازمان بسیج اساتید كشور از سال 1358 
 • معاون آموزشی- پژوهشی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی، 1387/6/12- 1388/5/12
 • عضو كارگروه كتابداري و اطلاع رسانی هیات جذب دانشگاه الزهرا، 1388/4/23-
 • عضو كمیسیون تخصصی علوم تربیتی و تربیت بدنی هیات ممیزه دانشگاه الزهرا، 1387/12/28-
 • نماينده رئیس دانشگاه الزهرا در شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري (عتف)، 1389/2/29-
 • نماينده رئیس دانشگاه در كمیته ترفیعات اعضاي هیأت علمی دانشگاه الزهرا، 1389/2/29-
 • عضو كمیسیون دائمی هیات امناي دانشگاه الزهرا، از 1389-
 • دبیر هیات انتظامی اعضاي هیات علمی دانشگاه الزهرا، 1389/10/1- 1389/10/1
 • رئیس دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، از 1390/10/27
 • نماينده كمیسیون دائمی هیات امناي دانشگاه الزهرا در هیات اجرايی منابع انسانی دانشگاه، 1391/7/1-1394/10/21
 • عضو شوراي راهبردي اخلاق حرفهاي دانشگاه الزهرا، از 1393/3/23-
 • عضو هیات امناي دانشگاه الزهرا، 1393/8/18
 • عضو شوراي برگزاري كرسی هاي علمی دانشگاه الزهرا، 1394/1/22-
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه، از 1395/11/29-
 • رئیس کمیسیون تخصصی گروه علوم تربیتی، روان­شناسی و علوم ورزشی هیأت ممیزه، 1398/2/4-
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه الزهرا، 1399/05/01-1400/07/28.

  سایر مشاغل، عضویت‌ها و فعالیت‌ها

 • عضو هیأت علمی پاره وقت گروه كتابداري و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1373/7/1- 1381/7/1
 • عضو كمیته تخصصی گروه كتابداري و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1377/5/25- 1381/7/1
 • عضو كمیته تخصصی اطلاع رسانی وزارت جهاد سازندگی، 1376/10/14 - 1381/10/14
 • عضو هیات مؤسس انجمن علمی كتابداري و اطلاع رسانی جمهوري اسلامی ايران، 1377/7/30
 • عضو هیأت تحريريه مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، 1378 - 1380
 • مدير گروه كتابداري و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1383/8/5 - 1384/8/5
 • سردبیر و مدير مسئول گنجینه اسناد، 1385/7/3 -
 • عضو كمیتة ملی حافظة جهانی يونسكو، 1385/8/3 - 1387/8/3
 • عضو شوراي پژوهشی گروه علم سنجی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 1386/2/29-
 • عضو گروه علمی اطلاعرسانی دانشگاه مالک اشتر، 1387/6/6-
 • عضو هیات تحريريه فصلنامه تحقیقات اطلاعرسانی و كتابخانه‌هاي عمومی 1387/8/5-
 • عضو هیات تحريريه فصلنامه تحقیقات كتابداري و اطلاع رسانی دانشگاهی، 1387.8.29-
 • عضو هیات تحريريه فصلنامه اطلاع رسانی و فناوري اطلاعات (شهیدچمران اهواز)، 1387/9/2-
 • عضو كمیته كتابداري و اطلاع‌رسانی دفتر گسترش و برنامه‌ريزي آموزش عالی،  1378/9/28- 1390/3/28
 • عضو كمیته اطلاع رسانی، فن آوري اطلاعات و كتابداري جشنوارۀ فارابی، 1387/10/2-
 • سردبیر فصلنامة مطالعات ملی كتابداري و سازماندهی اطلاعات (كتاب سابق)، 1389/1/23- 1393/1/23
 • رئیس انجمن علمی كتابداري و اطلاع رسانی ايران (با مجوز وزارت علوم)، 1389/2/29-
 • عضو كمیته تخصصی گروه علوم كتابداري و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1389/7/10-
 • عضو هیات تحريريه پژوهشنامه كتابداري و اطلاعرسانی (فردوسی مشهد)، 1390/2/20-
 • عضو كمیته كتابداري و اطلاعرسانی گروه علوم اجتماعی شوراي برنامه‌ريزي آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، 1390/3/29
 • عضو شوراي پژوهشكده اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران، 1391/7/16-
 • عضو شوراي پژوهشی سازمان اسناد و كتابخانه ملی ج. ا. ايران، 1391/7/16-
 • عضو كارگروه علوم انسانی كمیسیون نشريات علمی كشور، 1391/8/15-
 • عضو شوراي راهبردي سازمان اسناد و كتابخانه ملی ج. ا. ايران، 1393/6/10-
 • سردبیر فصلنامه كتابداري و اطلاع رسانی، 1395/10/18-
 • عضو گروه تخصصی علم اطلاعات و دانش­شناسی شورای عالی برنامه­ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1396/4/28-
 • عضو کمیته علم اطلاعات و دانش­شناسی گروه علوم تربیتی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396/3/3-
 • دبیر علمی دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، 1396/6/8

 • عضو کارگروه علوم انسانی شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی برای بررسی ماده 3 آیین­نامه ارتقا؛ اعضای هیات علمی،1398/8/25

 • عضو کارگروه آینده پژوهی دانشگاه الزهرا(س)،1399/12/13

 افتخارات شغلی

 • مدير نمونه دانشگاه الزهرا در سال 1379.
 • پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا (گروه كتابداري و اطلاع رسانی) 1379، 1383، 1387، 1393 
 • پژوهشگر برتر دانشگاه الزهرا (دانشكده‌هاي دانشگاه الزهرا) 1389، 1390، 1399،1391.
 • سرآمد علمی- آموزشی کشوری 1397.