سعید رضایی شریف آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا