دکتر سعید رضایی شریف آبادی،  استاد دانشگاه الزهرا

 

  • رضايی شريف آبادي، سعید. (مجری) 1382 «تهیه راهنماي الكترونیكی براي دروس رشته كتابداري و اطلاع رسانی» تهران: دانشگاه الزهرا (پايان يافته).
  • رضايی شريف آبادي، سعید. (مجری) 1383 «ايجاد پايگاه اطلاعاتی پاياننامههاي دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی» تهران: دانشگاه الزهرا (پايان يافته).
  • رضايی شريف آبادي، سعید. (مجری) 1384 - 1385 «ساماندهی كتابخانه مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالی» تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوري. موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالی (پايان يافته).
  • رضايی شريف آبادي، سعید. (مجری) 1392 «بررسی وضعیت كتابخانه‌هاي پژوهشی/ تخصصی و دانشگاهی شهر يزد در به كارگیري مديريت دانش و نوآوري به منظور بهبود كیفیت خدمات با استفاده از مدل آرمانی تحلیل پوششی داده‌ها» اهواز: دانشگاه شهید چمران، قطب مديريت دانش (پايان يافته).
  • رضايی شريف آبادي، سعید. (مجری) 1393 «نظام کتابخانه‌های دانشگاه الزهراء (س)؛ متمرکز یا غیر متمرکز» تهران: دانشگاه الزهرا (س) (پایان یافته).