دکتر سعید رضایی شریف آبادی،  استاد دانشگاه الزهرا

 

مقطع دکتری

 • سمینار مسائل ويژه در علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا
 • نظريه‌هاي اطلاعات و دانش، دانشگاه الزهرا

 

مقطع کارشناسی ارشد

 

 • تكنولوژي اطلاعات و سیستم‌هاي اطلاعاتی، دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، آزاد، مالک اشتر، علوم پزشكی ايران، شهید بهشتی و الزهرا
 • کاربرد فناوری اطلاعات در آرشیو، دانشگاه الزهرا
 • سمینار تحقیق، دانشگاه الزهرا
 • مديريت آرشیو، دانشگاه‌های الزهرا، شهید بهشتی و قم
 • مديريت اسناد، دانشگاه الزهرا
 • مديريت آرشیوهاي ملی و منطقه‌اي، دانشگاه تهران
 • خدمات آرشیوي، دانشگاه تهران

 

مقطع کارشناسی

 

 • مقدمات آرشیو، دانشگاه الزهرا
 • آشنائی با فناوري اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه الزهرا
 • اخلاق حرفه‌اي در كتابداري و اطلاع رسانی، دانشگاه تهران
 • مديريت دانش، دانشگاه تهران