دکتر سعید رضایی شریف آبادی،  استاد دانشگاه الزهرا

 • رضايی شريف آبادي، سعید. 1376. ”تأثیر شبكه اينترنت بر فعالیت هاي تحقیقاتی“ ارائه شده در سمینار كارگاه آموزشی شبكه اينترنت و اطلاع رسانی (تهران: دانشگاه تهران، دانشكده علوم، 26 / 11 / 1376 ).
 • رضايی شريف آبادي، سعید.1377 . كارگاه آموزشی”دسترسی به اطلاعات علمی از راه دور توسط اينترنت: براي كتابداران و اطلاع رسان ها“ ارائه شده در چهارمین كنفرانس بین المللی سالانه انجمن كامپیوتر ايران (تهران: دانشگاه صنعتی شريف، دانشكده مهندسی كامپیوتر، 3 /11 /1377).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1377 ”نقش پردازش در انتقال اطلاعات“ ارائه شده در ششمین سمینار اطلاع رسانی و فناوري اطلاعات (تهران: يازدهمین نمايشگاه بین المللی كتاب، 4 / 3 / 1377 ).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1377. ”تأثیر اينترنت بر پژوهش اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها“ (مشهد: دانشگاه فردوسی،دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی 4 / 12 / 1377).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1378. ” اينترنت و آموزش هنر“ ارائه شده در نخستین همايش بررسی روش هاي نوين آموزش هنر در مقطع دانشگاه (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشكده هنر، 7 / 3 / 1378 ).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1379. ”ارزيابی كیفیت منابع بر روي شبكه وب“ (تهران: دانشگاه الزهرا، آمفی تئاتر شماره 1 ، 11 / 2 / 1379 ).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1381. كارگاه آموزشی”آشنايی با اينترنت و روش‌هاي اطلاع‌يابی در وب توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه‌ها“ (ايلام: دانشگاه ايلام، 22 لغايت 23 خرداد 1381).
 • رضایی شریف آبادی، سعید.1381. كارگاه آموزشی”آشنايی با اينترنت و روش‌هاي اطلاع‌يابی در وب توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه‌ها“ (شاهرود: دانشگاه شاهرود، 9 لغايت 10 آبان  1381).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1381 . كارگاه آموزشی”آشنايی با اينترنت و روش‌هاي اطلاع‌يابی در وب توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه‌ها“ (بندرعباس: دانشگاه هرمزگان، 21 لغايت 22 اسفند 1381 ).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1382 . ”كتابخانه، قلب دانشگاه: بررسی جايگاه و نقش كتابخانه و كتابداران در فعالیت‌هاي دانشگاهی“ (تهران: دانشگاه الزهرا، كتابخانه مركزي 8 / 10 / 1382 ).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1382 . ”تجربه كوبا: گزارش سفر علمی و ارائه مقاله در چهارمین كنگره بین‌المللی آموزش عالی، هاوانا“ (تهران: دانشگاه الزهرا، كتابخانه مركزي 15 / 12 / 1382).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1383 . كارگاه آموزشی”اينترنت و كتابدار مرجع“. مجري: انجمن كتابداري و اطلاع رسانی ايران (تهران: دانشگاه الزهرا، كتابخانه مركزي 20 / 7 / 1383 )
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1384 . كارگاه آموزشی”روشها و استراتژي جستجوي منابع ديجیتال“. مجري: وزارت آموزش و پرورش با همكاري دانشگاه رايانهاي ايران (مشهد: هتل سحاب طرقبه 6 / 1 / 1384).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1384 . كارگاه آموزشی”آشنايی با اينترنت و روش‌هاي اطلاع‌يابی در وب توسط اعضاي هیات علمی دانشگاه‌ها“ (بیرجند: دانشگاه بیرجند، 23 لغايت 24 تیرماه 1384 ).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1385. ”مديريت دانش و سیستمهاي اطلاعاتی در بهداشت و درمان: مروري بر عناوين پژوهشی مورد نیاز“ ارائه شده در اولین همايش سراسري دانشجويی كتابداري و اطلاعرسانی پزشكی (اصفهان: دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، 21 / 2 / 1385 ).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1387 . ”جايگاه و نقش آرشیويست كتابدار در رسانه ملی“ ارائه شده در پنجمین همايش - سراسري كاركنان آرشیوها و كتابخانه‌هاي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ايران (تهران: سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ايران، 12 / 9 / 1387 ).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1387. ” اسناد الكترونیكی: فرصتها و چالشها، معرفی پروژه InterPARES “ ارائه شده بمناسبت هفته پژوهش (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی، 25 / 9 / 1387 ).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1389. ”اسناد الكترونیكی و سازمانهاي دولتی“ ارائه شده در دومین همايش ملی آرشیو: آرشیو براي همه (تهران: آرشیو ملی ايران، 16 / 2 / 1389).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1389. ” کتابدار با خالاق“  ارائه شده در همايش اخلاق حرفه اي كتابداري و اطلاع رسانی (كرمانشاه: انجمن علمی كتابداري و اطلاع رسانی شاخه كرمانشاه، 6 / 3 / 1389).
 •   رضایی شریف آبادی، سعید. 1389. ”فرصت مطالعاتی: بايدها و نبايدها“ ارائه شده بمناسبت هفته پژوهش (تهران: دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی، 6 / 10 / 1389 )
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1390 ”به سوي يكپارچگی: نگاهی نو به استانداردهاي كتابخانه اي و آرشیوي “ ارائه شده در همايش الگو واره (پارادايم) ريشه اصلی خاموشی و اوج گیري و افول كتابخانه ها و مراكز اسناد (مشهد: هتل پرديسان، شركت نوسا، 29 / 09 / 1390 ).
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1391 ”کتابدار خوب، کتابدار بد“ ارائه شده بمناسبت هفته پژوهش (تهران: دانشگاه الزهرا، كتابخانه مركزي، 28 / 09 / 1391)
 • رضایی شریف آبادی، سعید. 1395 ”شخصی سازي وب معنايی“ارائه شده به صورت پوستر در اولین كنفرانس بین‌المللی ازيابی تعاملی اطلاعات (كیش؛ مركز همايش‌هاي بین المللی، دانشگاه تهران، 4 لغايت 5 اسفند 1395).

"A Model for Managing Digital Pictures of the National Archives of Iran Based on the Open Archival Information System Reference Model" Saeed Rezaei Sharifabadi, Mansour Tajdaran and Zohreh Rasouli. The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation. Vancouver, 26-28 September 2012. Conference Proceedings (Paris: UNESCO, 2013), pp. 457-466.

"A Paradigm for the Preservation of National Digital Memory of Iran" Saeed Rezaei Sharifabadi and Mitra Samiee. The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation. Vancouver, 26-28 September 2012. Conference Proceedings (Paris: UNESCO, 2013), pp. 1392-1394.