دکتر سعید رضایی شریف آبادی،  استاد دانشگاه الزهرا

 • فروغی، منصوره. 1377 . ”نقش كتابخانه هاي وزارت نیرو و شركت‌هاي تابعه مستقر در تهران در انجام فعالیت‌هاي پژوهشی صنعت آب و برق“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال. گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • آهنگري، مصطفی. 3771 . ”میزان رضايت مندي استفاده كنندگان از كتابخانه هاي عمومی شهرستان الیگودرز“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال. گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • نقشینه، نادر. 1378 . ”شبیه سازي فرآيندهاي اطلاع رسانی براي بهبود سازمان كار“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما:دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال. گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • كاوه، گیتی. 1379 . ”طراحی و سازماندهی منابع موجود در آرشیو صدا سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ايران“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال. گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • توكلی، مرضیه. 1380 . ” بررسی وضعیت مواد ديداري و شنیداري كتابخانه هاي مركزي دانشگاههاي دولتی ايران و ارائه طرح پیشنهادي“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. گروه کتابداري و اطلاع رسانی.
 • بهزادي، هیدا. 1380 . ”طراحی صفحات وب دانشگاهی از ديدگاه گرافیک“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه الزهرا. گروه ارتباط تصويري.
 • خواجه نصیر طوسی، فريده. 1380 . ”ضرورت ايجاد كتابخانه هاي ديجیتالی از ديدگاه مديران كتابخانه هاي مركزي دانشگاهی دولتی ايران“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال. گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • فرودي، نوشین. 1380 . ”ارزيابی صفحات وب كتابخانه هاي دانشگاهی ايران و ارائه الگوي پیشنهادي“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشت درمانی ايران، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی.
 • فهیمیان، مونا. 1381 . ” بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضاي هیات علمی دانشكده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1370 لغايت 1379 “ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • زندي روان، نرگس. 1381 . ”بررسی و مطالعه زبانهاي HTML و XML به منظور تطبیق آنها با زبان فارسی“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال. گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • انتهايی، علیرضا. 1381 . ”ارائه الگوي پیشنهادي براي مديريت دانش در كتابخانه‌هاي تخصصی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر تهران“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال. گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • خسروي، عبدالرسول. 1384 . ”امكانسنجی كنترل مستندات موضوعی پايگاه‌هاي اطلاعاتی پزشكی فارسی موجود بر روي وب“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشت درمانی ايران، دانشكده مديريت و اطلاع رسانی پزشكی.
 • درخشان، مريم السادات. 1384 . ” ارزيابی كیفیت خدمات كتابخانه مركزي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور“ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه تربیت مدرس. گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • صداقت نیا،عبدالرضا. 1385 . "بررسی نرم افزارهاي اطلاع رسانی از ديدگاه كاربران حرفه اي وارائه الگوي توسعه با تاكید بر نرم افزار ماوا"پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر . مجتمع دانشگاهی فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنیت.
 • عباس پور،جواد. 1385 . "ارزيابی رابط كاربر پايگاه اطلاعات پايان نامه هاي مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران" پايان نامه كارشناسی ارشد. استادراهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه تربیت مدرس . گروه كتابداري و  اطلاع رسانی .
 • دشتی، عادل. 1385 . " الگوي پیشنهادي ارائه خدمات اطلاع رسانی تحت وب در مراكز اطلاع رسانی نزاجا"پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر. مجتمع دانشگاهی فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنیت.
 • خالوئی،مرضیه. 1386 . "ارزيابی سطح مديريت كیفیت فراگیر در كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي الزهرا (س) و تربیت مدرس" پايان نامه كارشناسی ارشد.استاد راهنما: دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا. گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • غلامی،تكتم. 1386 . "سنجش میزان ربط دربازيابی اطلاعات در پايگاه‌هاي اطلاعاتی Science Direct,Scopus,EBSCO ازديدگاه دانش جويان كارشناسی ارشددانشكده علوم تربیتی و  روانشناسی دانشگاه الزهرا". استادمشاور : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • شفیعی علويجه،سیما. 1386 . "بررسی عناصر ابردادهاي موجود در صفحات وب حاصل ازجستجو درموتورهاي كاوش عمومی". استاد مشاور: دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • ذاكري فرد، فاطمه. 1387 . "سنجش عناصر پورتال‌هاي دانش در پورتال‌هاي دانشگاهی و ارائه الگوي مناسب". پاياننامه كارشناسی ارشد.استاد راهنما: دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران: دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • نیكوكار، پريسا. 1387 . "سنجش قابلیت‌هاي پورتال‌هاي سازمان هاي دولتی ايران وتحلیل پیوندهاي آنها. پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • ملكی، الهه. 1387 " رابطه سبک شناختی و قابلیت اطلاعاتی دانشكاران". پایان نامه كارشناسی ارشد. استادراهنما : دكترسعید رضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • تمجید، سمیه. 1387. "بررسی استفادۀ بهینه از فناوري اطلاعات توسط رزيدنت ها در مراكز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ايران". پایان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • سام،شهلا. 1387 . "بررسی راهكارهاي افزايش انگیزه مطالعه در زنان به تفكیک زنان شاغل وخانه دار". استادمشاور : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • صالحی ده‌پادكانی، هاجر. 1388 ."بررسی نیازهاي اطلاعاتی دانش آموزان عشاير كوچنده ايل قشقايی استان فارس، طايف هعمله،تیره صفی - خانی: ارائه الگويی جهت تامین خدمات كتابخانه اي". استادمشاور : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • دهقان ابراهیمی،ملیك ا. 1388 ."سنجش قابلیت استفاده وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشكی در ايران با روش وب سنجی وارائه الگوی مناسب" .استادمشاور: دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا. گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • قربانی،وحیده. 1388 ."ارزيابی رابط كاربر موتورهاي جستجوي عمومی( Ask, Yahoo, Google ) از ديدگاه دانشجويان كارشناسی ارشد". استادمشاور : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • موسی چمنی،اعظم. 1388 ."مطالعه تطبیقی مقالات فناوري اطلاعات دايره المعارف كتابداري و اطلاعرسانی (فارسی) با دايره المعارف علم كتابداري و اطلاع رسانیEncyclopedia of Library & Information Science ". استادمشاور : دكتر سعید رضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • حسنپور، زهره. 1388." بررسی ويژگی‌هاي رابط كاربر كتابخانه ديجیتالی بین‌المللی كودكان از ديدگاه كاربران و ارائه الگواي پیشنهادي". كارشناسی ارشد. استادراهنما : دكترسعید رضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • باواخانی، آناهیتا. 1388 بررسی وضعیت مديريت دانش در كتابخانه هاي سازمان انرژي اتمی ايران و ارائه راهكارهاي مناسب  جهت بهینه سازي". آن كارشناسی ارشد. استادراهنما : دكترسعید رضايی شريف آبادي . تهران: دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • فرقدان، سمیه. 1388 ." تحلیل محتواي مقالههاي فصلنامه گنجینه اسناد". پایان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكترسعید رضايی شريف آبادي . تهران: دانشگاه شهید بهشتی. گروه كتابداري و اطلاع رسانی .
 • انصاري، معصومه. .1388 "بررسی استانداردهاي جهانی اسناد الكترونیكی و تهیه پیش نويس استانداردهاي اسناد الكترونیكی براي آرشیو ملی ايران". پایان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران: دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • شريف نوبري، مريم. 1388." مطالعه ي پیمايشی تطبیقی شیوه ي ارزشیابی به كار رفته در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و كتابخانه ي ملی ايران (آرشیو ملی ايران) و كتابخانه و آرشیو كانادا (آرشیو ملی كانادا)". پایان نامه كارشناسی ارشد. استادراهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی.
 • كمالی،محبوبه. 1388." بررسی وضعیت موجود شناسايی و فراهم آوري اسناد در معاونت اسنادسازمان اسناد و كتابخانه ملی  ايران (آرشیو ملی) و ارائه راهكارهايی براي حل مشكلات آن" پایان نامه كارشناسی ارشد . استادراهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • امیركلالی، حمید.1389 ."بررسی مقايسه اي تأثیر كتابخانه و اينترنت بر میزان تولیدات علمی اعضاي هیئت علمی دانشگاه ها: مطالعه موردي دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر". پایان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران: دانشگاه شهید بهشتی. گروه كتابداري واطلاع رسانی.
 • عادلی،معصومه .1389." بررسی وضعیت تنظیم و توصیف اسناد آرشیوي درمعاونت سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوري اسلامی ايران (آرشیو ملی ايران) از آغاز تاكنون و ارائه راهكارهايی در جهت بهبود آن" پایان نامه كارشناسی ارشد . استاد راهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • يزدان نیا،رضیه .1389  ."تحلیل محتوا خط مشی دسترسی وارائه خدمات بخش خطی كتابخانه هاي كشور و ارائه راهكار". پايان نامه كارشناسی ارشد . استادراهنما: دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی.
 • درخشانی ،لعبت. 1389  ."اخلاق حرفه اي در كتابخانه ها و مراكز اطلاع رسانی". پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما دكتر ، احد فرامرزقراملكی. استاد مشاور:دكتر سعید رضايی شريف آبادي .تهران:دانشگاه پیام نور. گروه اخلاق حرفه اي
 • صفیان بلداجی، رسول. 1389 ."ارزيابی كیفیت خدمات كتابخانه‌هاي عمومی استان چهارمحال و بختیاري با استفاده از ابزار  لايب كوال" پایان نامه كارشناسی ارشد.استادراهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه شهید بهشتی. گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • شیروانی نیا،زهرا. 1389  ."تحلیل ساختاري صفحه خانگی وب سايت كتابخانه هاي دانشگاه هاي علوم پزشكی ايران". پایان نامه كارشناسی ارشد. استادراهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه شهید بهشتی . گروه كتابداري و اطلاع رسانی .
 • خاصه،علی. 1389." بررسی رفتار اطلاع يابی اعضاي هیأت علمی دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی دراستفاده ازاينترنت ومنابع الكترونیكی". پایان نامه  كارشناسی ارشد. استادراهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه شهید بهشتی . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • هاشمپور،لیلا. 1389 ."بررسی زيرساخت‌هاي مديريت دانش درسازمان اسنادوكتابخانه ملی جمهوري اسلامی ايران".استاد مشاور دكترسعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی.
 • ابوالقاسمی،زهرا. 1389 ."بررسی میزان همخوانی وضعیت مديريت خدمات فناوري اطلاعات دركتابخانه‌ها و مراكزاطلاع رسانی تخصصی شهر تهران با استاندارد. ISO/IEC20000:2005 " . استادمشاور : دكتر سعید رضايی شريف آبادي . تهران: دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • زارع همت، فاطمه. 1389 . "امكان سنجی حفاظت بلندمدت محتواي منابع وبی در سازمان اسناد در كتابخانه ملّی جمهوري اسلامی ايران". استاد مشاور : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • محمودپور، الهام. 1390" بررسی وضعیت حفاظت ديجیتالی وبسايتهاي دانشگاههاي دولتی ايران". پایان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه شهید بهشتی . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • رسولی جامیري، زهره .1390 ."مديريت عكسهاي رقمی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوري اسلامی ايران (آرشیو ملی ايران) بر مبناي الگوي مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوي باز( اُ. اي. آي. اس) ". پایان نامه كارشناسی ارشد . استادراهنما : دكترسعید رضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • ابراهیم پور میرزارضائی، مهدي. 1390 . ”مطالعه تطبیقی كیفیت خدمات كتابخانه هاي دانشگاههاي تبريز و علوم پزشكی تبريزاز ديدگاه كاربران وكتابداران “ پايان نامه كارشناسی ارشد. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات. گروه كتابداري و اطلاع رسانی.
 • آقائی جشوقانی،زهرا .1390 ."امكان سنجي به كارگيري فناوري دي زي ( DAISY ) در كتابخانه ها و مراكز نابينايان".  پایان نامه نامه كارشناسی ارشد . استادراهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • تقی زاده،سعیده. 1390 . "سازماندهی سكه ها و اسكناس ها درموزه‌ها؛ روش ها وخط مشی توسعه". استادراهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري و اطلاع رسانی .
 • دانشور،فاطمه .1390 "امكانسنجی خصوصی سازي كتابخانه‌هاي عمومی تحت پوشش نهادكتابخانه‌هاي عمومی كشور از ديدگاه مديران، کاركنان، و كاربران كتابخانه". استاد مشاور : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران: دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع‌رسانی .
 • رفوآ،شبنم. 1390 ."سنجش میزان رعايت مولفه‌هاي زير ساختهاي اشتراك دانشدرصنعت بیمه ايران". استادمشاور : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري و اطلاع رسانی .
 • فرخزاد،بی بی فاطمه. 1390 ."بررسی میزان دقت در بازيابی تصاوير همراه با متن با شیوه خوشه‌بندي نتايج جستجو از موتور  جستجوي Yippy ". استادمشاور : دكترسعید رضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا. گروه كتابداري واطلاع رسانی.
 • جعفرمنفرد،گلناز. 1391 ."ارائه خدمات مرجع الكترونیكی متمركز در كتابخانه‌هاي دانشگاهالزهرا: مطالعه امكانسنجی". استاد مشاور : دكترسعید رضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • عربگري،لیلا. 1391 ."بررسی میزان به رهگیري از استانداردهاي ابردادهاي در ذخیره سازي نسخه هايخطی موجود در پايگاه نسخه هاي خطی فارسی".استادمشاور : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه كتابداري واطلاع رسانی .
 • محمودي، فروغ. 1391 ."بررسی وضعیت مديريت دانش سازمان‌هاي فرهنگی. مطالعه موردي: دبیرخانه شوراي عالی انقلاب فرهنگی". استادراهنما : دكترسعید رضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
 • كريمی، شهلا. 1391 ." بررسی معیارهاي ارزيابی میراث مستند در برنامه حافظه جهانی يونسكو جهت شناسائی مؤلفه هاي موردنظر براي ثبت آثار مستند ايرانی، ارائه يک دستورالعمل پیشنهادي ". استادمشاور : دكترسعید رضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
 • جهانشاهی، مرضیه. 1391. "كاركرد پذيري استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دي.اي) در كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی". استادراهنما  : دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
 • احمدي زاويه، علی. 1391 ."بررسی قالب فرادادهاي آرشیو صدا در سیستم اتوماسیون تولید و پخش صداي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ايران (مراكز شمال غرب كشور) بر اساس استاندارد ياسا و نظر كاربران سیستم و معرفی الگو پیشنهادي". استاد راهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تنكابن : دانشگاه آزاد اسلامی . گروه علم اطلاعات و  دانش‌شناسی.
 • منتخبی، الهام. 1391 ."توسعه‌ي سواد اطلاعاتی دانشجويان تحصیلات تكمیلی دانشگاه تربیت مدرس از طريق كاربردپذيري وب سايت كتابخانه دانشگاه". استادراهنما: دكترسعیدرضايی شريف آبادي . مشهد : دانشگاه پیام نور . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • خانی كچوئی، فرزانه. 1392 كنترل مستند مشاهیر اسناد امراي لشكري و كشوري معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و كتابخانه ملی ایران در دوره قاچار استاد راهنما: دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تنكابن : دانشگاه آزاد اسلامی . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • معماري هنجنی، حمیده. 1392" ايجاد مرجع مجازي كودك و نوجوان در پايگاه كتابخانه ملي كوكان و نوجوانان ايران، ارائه الگوي پيشنهادي" استاد راهنما:  دكتر سعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش- شناسی.
 • ديدار، مینا. 1392 بررسی تطبیقی خدمات دسترسی آنلاين معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوري اسلامی  ايران )آرشیو ملی ايران( با ارائه اين نوع خدمات توسط آرشیو ملی ساير كشورها " استاد مشاور: دكترسعیدرضايی شريف آبادي . تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • ملكي، مژده. 1392  ."امكان سنجي ذخيره و بازيابي اسناد الكترونيكي در آرشيو ملي ايران" . استاد مشاور: دكترسعید رضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • راثی تهرانی، طاهره. 1392 ."مطالعه تطبیقی استانداردهاي ابردادهاي اشیاي موزهاي و ارائه پیشنهاد عناصر ابردادهاي موزهاي در ايران" استاد راهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • لطفی هرسینی، شهلا. 1393 نقش شبكه هاي اجتماعی در حمايت از فعالیتهاي انجمنهاي علمی كتابداري و اطلاع رسانی. استاد راهنما : دكترسعید رضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.
 • بهزادي، فائزه. 1393 . "بررسی استانداردهاي فرادادهاي عكس ها و تعیین عناصر فرادادهاي مناسب براي آرشیو عكس خبري". استادراهنما : دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • عليزاده، سمانه. 1393 ."تعیین میزان كاركردپذيري استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دي.اي)در تابلوهاي نقاشی موزههاي شهر تهران. استاد مشاور: دكترسعید رضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • غفوري، مليحه. 1393 ."مطالعه وضعیت كدگذاري اسناد نوشتاري (متنی و كاغذي) موجود در آرشیو ملی ايران و ارائه  راهكارهائی براي بهبود وضعیت كنونی ". استاد راهنما: دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • كياني، صديقه. 1393 ."بررسی میزان استناد مقالات پژوهشگاه صنعت نفت به نشريات دسترسی آزاد طی سالهاي 92 - 1382 و عوامل موثر بر آن ". استاد مشاور: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • محمدابراهيم، مهناز. 1393 ."بررسی وضعیت خدمات كتابخانهاي در مدارس هوشمند شهر تهران". استاد مشاور: دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • عليمرداني، حميده. 1393 بررسی عوامل موثر بر پذيرش نظام آرشیو رقمی فیلم توسط برنامهسازان شبكه سحر (برون  مرزي) سیماي ج. ا. ايران ". استاد راهنما: دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • بالايانس هارطون، نائيري. 1393 ." نیازسنجی و امكان سنجی يادگیري الكترونیكی دروس مقطع كارشناسی ارشد رشته علم  اطلاعات و دانش شناسی گرايش مديريت اطلاعات از ديدگاه دانشجويان علم اطلاعات و دانش شناسی و استادان رشته" استاد مشاور: دكترسعید رضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • اسدي، فاطمه. 1394 ."حق مولف و فناوري‌هاي نوين اطلاعاتی و ارتباطی از ديدگاه متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی". استاد مشاور: دكترسعید رضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • پاپی، زينب. 1394 . ” حق مولف در فضاي سايبري با تاكید بر حقوق مولفان در جمهوري اسلامی ايران: ارائه الگوي پیشنهادي جهت اجراي حقوق سايبر مولفان پايان نامه ها در سامانه ملی پايان نامه ها“ رساله دكتري. استاد راهنما: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • پناهی وحید، سپیده. 1394." مطالعه وضعیت حفاظت اشیاي رقمی موجود در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوري اسلامی ايران (آرشیو ملی ايران) و ارائه پیشنهادهايی براي انتخاب راهبرد حفاظتی مناسبگ. استاد راهنما: دكترسعید رضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • احمدي، فاطمه. 1394 ."مطالعه تطبیقی تاريخ شفاهی جنگ در آرشیوهاي جنگ ايران و جهان از منظر فرايند تولید و ارائه الگوي پیشنهادي، استاد راهنما: دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • حقیقت دهنه سري، فاطمه. 1395 ." بررسی پست آرشیودار و پیشنهاد تعیین جايگاه سازمانی آن در آرشیو ملی ايران". استاد راهنما: دكترسعید رضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • مهدي زاده، سعیده. 1395 ."بررسی تاثیر استفاده از شبكه هاي اجتماعی همراه بر میزان خواندن اعضاي هیات علمی، كارمندان  و دانشجويان دانشگاه الزهرا". استاد مشاور: دكترسعید رضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • خداشناس، هدي. 1395 شناسايی عناصر فراداد هاي جواهرات، سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی موزه هاي ايران و جهان و  مقايسه آن با عناصر فراداده اي موجود در استانداردهاي بین المللی ". استاد مشاور: دكتر سعید رضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش نشاسی.
 • شیخ عباسی ممقانی، مهديه. 1395 ."بررسی آيین نامه هاي دسترسی به آرشیوهاي عضو شوراي جهانی آرشیوها (ايكا) به منظور پیشنهاد روزآمد سازي آيین نامه دسترسی به آرشیو ملی ايران". استاد راهنما دكترسعید رضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • سريرافراز، نگار. 1395 ."بررسی وضعیت گروه بحث علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس مولفه هاي تحلیل شبكه هاي اجتماعی". استاد مشاور: دكتر سعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • سلیمی، الهام. 1395 ."بررسی میزان حضور پژوهشگران پرتولید ايرانی در شبكه اجتماعی ريسرچ گیت و پايگاه استنادي اسكوپوس با روش آلتمتريكس" استاد راهنما: دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • موذن، اعظم. 1395 ."بررسی میزان سواد فناوري اطلاعات و ارتباطات كتابداران كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي وزارت  علوم، تحقیقات و فناوري استان خراسان رضوي بر اساس الگوي آُي اس اس تی". استاد راهنما: دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • حسینی، راضیه. 1395." امكان سنجی ايجاد نظام يكپارچه موزه اي در شهر تهران ". استاد مشاور: دكترسعید رضايی شريف آبادي. تهران : دانشگاه الزهرا . گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • نوع ايران، نرگس. 1395 ."اثربخشی موزه هاي دانشگاهی در آموزش و پژوهش؛ مطالعه موردي موزه هاي دانشگاه". استاد مشاور: دكترسعیدرضايی شريف آبادي. تهران: دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش شناسی.
 • ولیزاده، بهناز. 1395. «نقش شبكه‌هاي اجتماعي موبايلي در توسعه خدمات كتابخانه‌هاي دانشگاهي با تأكيد بر شبكه اجتماعي تلگرام». استاد راهنما: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا(شعبه ارومیه). گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

 • ابوالقاسم، سمانه. 1396. «میزان سواد رسانه­ای و اطلاعاتی کتابداران کتابخانه­های عمومی استان تهران و ارائه راهکار جهت بهبود وضعیت آن‌ها». استاد راهنما: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

 • حسنی، فایزه. 1396. «مدیریت یادمان­های ریاست جمهوری ایران». استاد راهنما: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران:  دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش‌­شناسی.

 • طاهری، سارا. 1396. «عوامل تأثیرگذار در دسترسی به منابع تاریخ شفاهی در مراکز تاریخ شفاهی ایران». استاد مشاور: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش­‌شناسی.

 • زارعی، مریم. 1396. «امکان­سنجی راه‌اندازی آرشیو سوانح هوایی در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری». استاد مشاور: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش‌­شناسی.

 • عبدی، عاطفه. 1396. «بررسی ایجاد موزه ملی اسباب بازی در ایران». استاد مشاور: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران:  دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش­‌شناسی.

 • فتحی­‌زاده گلنگشی، فاطمه. 1396. «نياز سنجي دوره‌هاي آموزش ضمن خدمت در سازمان اسناد و كتابخانه ملي و كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي از ديدگاه آرشيويست‌ها». استاد مشاور: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران:  دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش­‌شناسی.

 • یاری اندریان، فاطمه. 1396. «ميزان رعايت دستور العمل‌هاي حقوقي و اخلاقي مراكز تاريخ شفاهي ايران براساس دستورالعمل‌هاي انجمن‌هاي تاريخ شفاهي آمريكا، انگلستان و استراليا». استاد مشاور: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران:  دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش‌­شناسی.

 • میرحسن پور واحدی، فاطمه. 1396. «تعيين ميزان رعايت استانداردهاي ANCI/TIA-942 و نويفرت با توجه به كاربرد فناوري اطلاعات و تجهيزات آن در مهندسي و طراحي ساختمان كتابخانه‌هاي دانشگاهي». استاد مشاور: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی.

 • صالحی؛ اعظم. 1397. «امكان سنجي ارائه خدمات آرشيوي به معلولان در آرشيو ملي ايران». استاد راهنما: دکتر سعید رضایی شریف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

 • خسروی؛ فاطمه. 1397. «ضرورت تشكيل انجمن عملي آرشيويست‌هاي ايران و پيشنهاد مؤلفه‌هاي موثر در تدوين برنامه راهبردي و مجموعه اهداف و فعاليت‌ها». استاد راهنما: دکتر سعید رضایی شریف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

 • صندید؛ زینب السادات. 1397. «امكان سنجي ايجاد آرشيو شهري براي شهر تهران». استاد راهنما: دکتر سعید رضایی شریف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

 • شفایی، الناز. 1397. «بررسي رابطه ميان سواد فناوري اطلاعات و ارتباطات كاركنان و مديريان بيمارستان‌هاي استان آذربايجان غربي با پذيرش فناوري سيستم اطلاعات بيمارستان(HIS)». استاد راهنما: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا(شعبه ارومیه). گروه علم اطلاعات و دانش­‌شناسی.

 • قراجه داغی، زهرا. 1397. «شاخص‌هاي ارتقاي اعضاي هيأت علمي در دانشگاه‌هاي برتر ايران و جهان، مطالعه تطبيقي».استاد راهنما: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا(شعبه ارومیه). گروه علم اطلاعات و دانش‌­شناسی.

 • حسین‌­زاده بیرامی، ملیحه. 1397. «بررسي وضعيت نشر كتاب در استان آذربايجان شرقي از ديدگاه ناشران و كتابفروشان در سال‌هاي 1385تا 1395». استاد مشاور: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا(شعبه ارومیه). گروه علم اطلاعات و دانش‌­شناسی.

 • ابراهیم­‌زاده پیرشهید، صنم. 1398. "توسعه مدل رفتار اطلاع‌­یابی مشارکتی بر اساس مدل مهو و تیبو" رساله دکتری. استاد راهنما: دکتر سعید رضایی شریف­آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

 • غلامی، شهرزاد. 1399. «واکاوی رفتار بازیابی اطلاعات مشارکتی با به کارگیری مؤلفه‌­های مدل مدیریت دانش ویگ به منظور ارائه مدل» رساله دکتری. استاد راهنما: دکتر سعید رضایی شریف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا، گروه علم اطلاعات و دانش‌­شناسی

 • باواخانی، آناهیتا. 1399. «توسعه مدل خلق دانش سازمانی در سازمان های دانش بنیان از طریق سنجش تاثیر نظریه تناسب وظیفه فناوری مبتنی بر رویکرد شناختی» رساله دکتری. استاد راهنما: دکتر سعید رضایی شریف­آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا، گروه علم اطلاعات و دانش‌­شناسی

 • طاهری بروجنی، مرضیه. 1399. «میزان آشنایی دانشجویان با حریم خصوصی شبکه‌­های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در فعالیت­‌های علمی- پژوهشی». استاد راهنما: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش­‌شناسی.

 • امرایی؛ مریم. 1399. «رابطه بین رویت پذیری در شبکه­‌های اجتماعی علمی و استناد به مقاله­‌های علمی نمایه شده در پایگاه استنادی وب آو ساینس؛ دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه‌­های رتبه برتر کشور». استاد مشاور: دکتر سعید رضایی شریف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

 • احمدی، بیان. 1399. «امکان­‌سنجی راه­اندازی آرشیو تئاتر خیابانی». استاد راهنما: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش‌­شناسی.

 • ابدی چالکسرایی، منا. 1399. «بررسی میزان تطابق توصیف اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(پژوهشکده تاریخ معاصر) با استاندارد عام بین­‌المللی توصیف آرشیوی ایساد». استاد راهنما: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا. گروه علم اطلاعات و دانش‌­شناسی.

 • مدنی دینانی، مریم سادات. 1399. "بررسی انگیزه‌­های فرهنگ خودآرشیوی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا". استاد مشاور: دکتر سعید رضایی شریف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

 • اشرفی، مریم. 1399. "ارزیابی خدمات آرشیو ملی ایران از دیدگاه کاربران". استاد مشاور: دکتر سعید رضایی شریف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی.

 • فرجی­‌افشار. پری. 1399. «رابطه تسهیم دانش و نوآوری در بین کتابداران نهاد کتابخانه‌­های عمومی کشور». استاد راهنما: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا(شعبه ارومیه). گروه علم اطلاعات و دانش‌­شناسی.

 • بدوی سولیک، فاطمه. 1399. «اثر سواد رسانه­‌ای و سواد اطلاعاتی بر کیفیت ارائه خدمات و عملکرد سازمانی کتابداران کتابخانه­‌های عمومی استان آذربایجان غربی». استاد راهنما: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا(شعبه ارومیه). گروه علم اطلاعات و دانش‌­شناسی.

 • ارزنلو، بیتا. 1399. «بررسی تاثیر کتابخانه‌­های الکترونیکی بر ارتباطات علمی محققان». استاد راهنما: دكتر سعيد رضايي شريف آبادی. تهران: دانشگاه الزهرا(شعبه ارومیه). گروه علم اطلاعات و دانش­‌شناسی.