دکتر سعید رضایی شریف آبادی،  استاد دانشگاه الزهرا

 

مقالات فارسی

 • رضايی شريف آبادي، سعید، 1377 ”تأثیر شبكه اينترنت بر ارتباط علمی میان روانشناسان دانشگاهی استرالیا“. ترجمه معصومه كربلايی كامران. مجله علوم انساني دانشگاه الزهرا: ويژه‌نامه كتابداري و اطلاع‌رساني(علمي پژوهشي) 8 ( 28): 83 - 98 .متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، 1383 ”پژوهش كیفی به كمک اينترنت: روشها و چالشها“، مطالعات زنان (علمي - پژوهشي) 2 ( 5 ) 65 - 86.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، 1384 ”بررسی وضعیت مواد ديداري و شنیداري كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاههاي دولتی ايران“، انديشه‌هاي نوين تربيتي(علمي پژوهشي) 1 ( 2 و 3 ) 71 - 88.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، و صداقت نیا، عبدالرضا. 1384 ”بررسی میزان استفاده از نرم افزار جامع ماوا در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رسانی نیروهاي مسلح جمهوري اسلامی ايران“ ، فصلنامه پژوهش در مسائل تعليم و تربيت (علمي پژوهشي) 2 ( 4 ): 135 - 146.
 • رضايی شريف آبادي، سعید، و عباسپور، جواد. 1385  ”ارزيابی رابط كاربر پايگاه اطلاعات پايان‌نامه‌هاي مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران از ديدگاه كتابداري و اطلاعرسانی“ ، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي  (علمی و پژوهشی) 12 (3): 75 - 92.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، بیاتانی، محبوبه و صابري، حسین 1386 ”الگوي مفهومی به كارگیري كارآمد و موثر فنآوري در آموزش و پرورش با رويكرد فنآوري اطلاعات و ارتباطات“، انديشه‌هاي نوين تربيتي(علمي پژوهشي) 3 ( 1 و 2 ): 155 -177.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، درخشان، مریم‌السادات و حسن‌زاده، محمد 1386 «ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور». مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات(علمی- پژوهشی) 18(2): 25-40.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، خسروی، عبدالرسول و حاجی زین‌ا‌لعابدینی، محسن 1386 «امکان‌سنجی مهار مستندات موضوعی پزشکی در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی موجود بر روی وب». مطالعات تربیتی و روانشناسی(علمی- پژوهشی) 8(3): 183-201.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، غائبی، امیر و شفیعی علويجه، سیما 1388 "بررسی عناصر ابرداده اي موجود در صفحات وب حاصل از موتورهاي جستجو در موتورهاي جستجوي عمومی"، فصلنامه علوم و فناوري اطلاعات (علمي پژوهشي) 25 ( 1 ): 71 - 89.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، سعيد، کیانی خوزستانی، حسن و خالوئی، مرضیه 1388 "ارزیابی سطح مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانۀ مرکزی دانشگاههای الزهرا و تربیت مدرس بر اساس الگوی EFQM"، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت 2 (2) پیاپی 38: 79-103.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، برادر، رويا و صالحی ده پاكانی، هاجر 1388 " بررسی نیازهاي اطلاعاتی دانش آموزان عشاير كوچنده ايل قشقايی استان فارس"، اطلاع‌شناسي (علمي پژوهشي) 6 (3 پیاپی24 ): 145 - 158 .چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید،كیانی خوزستانی، حسن و موسی چمنی، اعظم 1388 " مطالعه استنادي مقالات دايره المعارف كتابداري و اطلاع رسانی ايران"، اطلاع‌شناسي (علمي پژوهشي) 6 (25): 85 - 106.. متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، و كربلا آقائی كامران، معصومه 1388 " بررسی پژوهش‌هاي رفتار اطلاع‌يابی در ايران"، كتابداري (علمي پژوهشي) 43 (2 پیاپی 50): 45 - 69.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، كیانی خوزستانی، حسن و سام، شهلا 1389 "بررسی وضعیت مطالعه زنان شاغل و خانه دار". فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني(علمي پژوهشي)  شهر شیراز 49 : 133 - 150.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، خسروي، فريبرز و شريف نوبري، مريم. 1389 "مطالعه ي تطبیقی شیوه ارزشیابی به كار رفته در آرشیو ملی ايران و كانادا"، گنجينه اسناد (علمي پژوهشي) 20 (1): 106 - 125. چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، و تمجید، سمیه 1389 " بررسی استفاده بهینه از فناوري اطلاعات توسط رزيدنت ها در دانشگاه علوم پزشكی ايران "، مديريت سلامت (علمي پژوهشي) 13 ( 2پیاپی 40): 23 - 30.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، مهديزاده طالشی، محمد و فرقدان، سمیه 1389 "تحلیل محتواي مقاله‌هاي فصلنامه گنجینه اسناد" فصلنامه كتاب (علمي پژوهشي)21 ( 2 ): 88 - 108.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، ، و صمیعی، میترا 1389 "حفاظت رقمی در كتابخانه‌هاي رقمی:مرور راهبردها" فصلنامه کتاب (علمي پژوهشي) 21 ( 4): 88 - 102.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، خسروي، فريبرز و عادلی، معصومه. 1389 "مهمترين عناصر توصیف آرشیوي از ديد صاحبنظران حوزه ي آرشیو در ايران"  گنجينه اسناد (علمي پژوهشي) 20 (3): 148 - 165. چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، حسنپور، زهره 1389 " ويژگی‌هاي رابط كاربر كتابخانه‌ي مجازي بین المللی كودكان از ديدگاه كاربران و پیشنهاد يک الگو"، مطالعات ادبيات كودك (علمي پژوهشي) 1 ( 2 ): 45 - 70.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، و ذاكريفرد، فاطمه 1390 "سنجش عناصر پورتالهاي دانش در پورتالهاي دانشگاهی" فصلنامه كتاب (علمي پژوهشي)22 ( 2 ): 84 - 92 .چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، تاجداران، منصور و رسولی جامبري، زهره. 1390 "ارائه الگوي پیشنهادي براي مديريت عكسهاي رقمی معاونت اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران (آرشیو ملی ايران) بر مبناي الگوي مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوي باز (ا. اي. آي. اس)" گنجينه اسناد (عمي پژوهشي) 21 (3) : 86 - 97. چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، يزدان نیا، رضیه و باقري، منصوره 1390"ساختار و محتواي خط مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه هاي خطی كتابخانه هاي كشور" فصلنامه كتاب (علمي پژوهشي)22 ( 3) 74 - 86.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، كوكبی، مرتضی، عصاره، فريده و اصنافی، مرتضی 1390 "ارزيابی و رتبه بندي نرم افزارهاي موجود در مراکز آرشیوی ایران" گنجينه اسناد (علمي پژوهشي) 21 (3) : 96 -113. چکیده(Abstract)

 • رضايی شريف آبادي، تاجداران، منصور و همت‌زاده، فاطمه. 1390 "وضعیت حفاظت در سازمان كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و مقايسه آن با كتابخانه هاي ملي استراليا، انگلستان، ايالات متحده، و كانادافصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ( علمی و پژوهشی) 22 (4): 62 - 180. چکیده(Abstract)

 • رضايی شريف آبادي، غایبی، امیر و ابوالقاسمی، زهرا 1390 «وضعيت مديريت خدمات فناوري اطلاعات در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني تخصصي شهر تهران». تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی(علمی – پژوهشی) 45(4): 55-75. چکیده(Abstract)

 • رضايی شريف آبادي، نوشین‌فرد، فاطمه و عشق‌آبادي، مريم. 1391 "بررسي سياست‌هاي مجموعه سازي آرشيوهاي وب ملي چند كشور منتخب: ارائه سياهه پيشنهادي براي آرشيوهاي وب ملي " گنجینه اسناد ( علمی پژوهشی) 22 (1): 80 - 106. چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، غائبی، امیر و لیلا هاشم‌پور. 1391 "بررسي زيرساخت هاي مديريت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران"  فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ( علمی و پژوهشی) 23 (1): 74 -88. چکیده(Abstract)

 • رضايی شريف آبادي، سعید، كربلا آقائی كامران، معصومه و تقی‌زاده، سعیده. 1391 "سازماندهی يكپارچه سكه‌ها و اسکناس‌ها در موزه"  گنجینه اسناد (علمی پژوهشی)  22 (2): 106 - 126. چکیده(Abstract)

 • رضايی شريف آبادي، سعید، جهانشاهی، مرضیه و كربلا آقايی كامران، معصومه. 1392 "بررسی كاربردپذيري استاندارد، توصیف و دسترسی به منبع (آر.دي.اي) در كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامی" گنجینه اسناد ( علمی پژوهشی) 23 ( 2 ): 82 - 98. چکیده(Abstract)

 • رضايی شريف آبادي، سعید، كريمی، شهلا و تاجداران، منصور. 1392 "بررسی مولفه هاي معیارهاي ارزيابی عكس هاي تاريخی ايران جهت ثبت در برنامه حافظه جهانی يونسكو" گنجینه اسناد (علمی پژوهشی) 23 (3): 132 - 147. چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، احمدي زاويه، علی و زارعی، هاجر 1392 "بررسی میزان كارايی قالب هاي فراداده اي مورد  استفاده در آرشیو صداي جمهوري اسلامی ايران بر اساس نظرات كاربران سیستم" گنجینه اسناد ( علمی پژوهشی) 23 (4): 114- 125. چکیده(Abstarct)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، عربگري، لیلا و كربلا آقايی كامران، معصومه. 1392 "بهره گیري از استانداردهاي ابرداده اي  در ذخیره سازي نسخه هاي خطی موجود در پايگاه هاي نسخه هاي خطی فارسی"  فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ( علمی و پژوهشی) 24 (3) 3 - 95. چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، رفوآ، شبنم و تاجداران، منصور. 1392 "وضعیت‌يابی مولفه‌هاي زيرساختی پیادهسازي اشتراك دانش در صنعت بیمه" تحقيقات كتابداري و اطلاع‌رساني دانشگاهي (علمي پژوهشي) 47 (3): 325 - 346.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، تقي زاده، سعیده و كربلا آقائی كامران، معصومه. 1392 "روشهاي سازماندهی متداول سكه ها و اسكناس‌ها در موزه‌هاي ايران و مقايسه آن با روشهاي برتر سازماندهی اين اشیا " تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامي ( علمی پژوهشی) 4 (4): 7 - 30.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، رفوآ، شبنم و تاجداران، منصور. 1392 "بررسی میزان رعايت مولفه‌هاي زيرساخت‌هاي اشتراك دانش در صنعت بیمه" مطالعات كتابداري و علم اطلاعات (علمي پژوهشي)  12 (پائیز و زمستان): 61 - 82. چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، كربلا آقايی كامران، معصومه و خانی كچويی، فرزانه. 1393 "كنترل مستند مشاهیر (امراي  لشكري و كشوري) اسناد دوره قاجار موجود در آرشیو ملی ايران" گنجینه اسناد ( علمی پژوهشی) 24 (2): 138 - 152. چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، و باواخانی، آناهیتا 1394 "كاربرد يک مدل مكاشفه سايبرنتیكی در روند داوري مقالات " تعامل انسان و اطلاعات (علمي پژوهشي)  1 ( 4 ): 259 - 269 . چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، عزيزي، غلامرضا و غفوري، ملیحه. 1394 "مطالعه وضعیت كدگذاري اسناد موجود در  معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و كتابخانه ملی ايران (آرشیو ملی ايران) و ارائه راهكارهايی در جهت بهبود وضعیت كنونی" گنجينه اسناد (علمي پژوهشي) 25 (2): 120 - 143.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، اصنافی، امیررضا و كوكبی، مرتضی 1394 "بررسی تطبیقی عناصر ايساد با فیلدهاي يونی مارک، مارک ایران و مارک 21" گنجينه اسناد (علمي پژوهشي) 24 (4): 112 - 129. چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، كیخا، بتول و مرادي سیاسر، حامد. 1394 "واكاوي وقوع جرايم اجتماعی از منظر حاشیه نشینی و نظريه شكاف دانش" انتظام اجتماعي (علمي پژوهشي)  7 (3): 107 - 129 .چکیده(Abstract)

 • رضايی شريف آبادي، سعید، و ابراهیم‌زاده، صنم.  1395 " آموزه‌هاي نظريه اجتماعی شناختی در بازيابی اطلاعات" تعامل انسان و اطلاعات (علمي پژوهشي) 3 (2): 29 - 42. چکیده(Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید، ولیزاده، بهناز و دولانی، عباس 1396 «بررسی نقش شبکه‌ اجتماعی موبایلی تلگرام در توسعه خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی(مطالعه موردی: مدیران و کتابداران کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه‌های وزارت علوم)». کتابداری و اطلاع رسانی(علمی- پژوهشی) 20(1):  21-51. چکیده(Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید،و فرزین یزدی، محبوبه 1396 «بررسی تولیدات علمی حوزه موضوعی هوش مصنوعی در کشورهای خاورمیانه طی سال‌های 1996 تا 2014». پژوهش‌نامه علم‌سنجی(علمی- پژوهشی) 3(6): 97-114.چکیده(Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید،خداشناس، هدی و کربلا آقایی کامران، معصومه 1396 «مطالعه تطبیقی عناصر فراداده‌ای جواهرات، سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی موزه‌ای ایران با عناصر فراداده‌ای موجود در استانداردهای توصیفی بین‌المللی» گنجینه اسناد(علمی- پژوهشی) 27(3): 110-149.چکیده(Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید، و غریبه نیازی، منیره 1396 «بررسی دیدگاه کارکنان کتابخانه ملی درباره نظریه انتقادی». مطالعات کتابداری و علم اطلاعات(علمی- پژوهشی) آماده انتشار.چکیده(Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید، مرادی، خدیجه 1397 «نشانه شناسی و اف. آر. بی. آر.». مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علمی – پژوهشی) 25(1): 1-14.چکیده(Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید، کربلا آقایی کامران، معصومه و زارعی، مریم 1397 «امکان‌سنجی ایجاد آرشیو در دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان هواپیمایی کشوری» گنجینه اسناد(علمی- پژوهشی) 28(4):  125-165.چکیده(Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید، ابراهیم‌زاده، صنم و کربلا آقایی کامران، معصومه 1398 «بررسی وضعیت تولیدات علمی و ترسیم نقشه هم‌رخدادی واژگان حوزه رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی براساس مقالات نمایه شده پایگاه وب علوم» پژوهش‌نامه علم‌سنجی(علمی- پژوهشی) 5(1): 185-202.چکیده(Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید، صندید، زینب السادات و برادر، رویا 1398 «امکان سنجی ایجاد آرشیو شهری برای شهر تهران» گنجینه اسناد(علمی- پژوهشی) 29(4): 101-150.چکیده (Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید، باواخانی، آناهیتا؛ غایبی، امیر و نجفی، محسن 1399 «توسعه مدل خلق دانش سازمانی در شرکت­‌های دانش بنیان». کتابداری و اطلاع رسانی(علمی- پژوهشی) 23(1): 121-150.چکیده(Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید، سلطانی، سارا و غایبی، امیر 1399 «مدیریت اسناد رسانه های اجتماعی دانشگاه های برتر جهان: پیشنهاد چارچوب برای دانشگاه های ایران». گنجینه اسناد(علمی- پژوهشی) 30(1): 166-183.چکیده (Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید، غلامی، شهرزاد و کربلا آقایی کامران، معصومه 1399 «شناسایی مولفه‌های مشترک در مدل­‌های رفتار اطلاع‌­یابی و بازیابی اطلاعات مشارکتی» پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌­رسانی (علمی- پژوهشی) 10(2): 116-139 . چکیده(Abstract)
 • رضایی شریف آبادی، سعید، فرج پهلو، عیدالحسین و ایزدی، عبدالرضا 1400 «ارائه مدلی جهت طراحی و پشتیبانی از پیاده سازی آرشیو ابری ملی ایران». کتابداری و اطلاع رسانی(علمی- پژوهشی) 24(2): 5-34. چکیده(Abstract)  
 • رضایی شریف آبادی، سعید، نوعی، زیبا 1401 «همپوشانی کلیدواژه‌های مقالات مجله ساینتومتریکس با برچسب‌های بیبسونومی و توصیفگرهای پذیرفته شده در سرعنوان‌های موضوعی کنگره». کتابداری و اطلاع رسانی(علمی-پژوهشی) 25(1): 93-114. چکیده(Abstract) 
 • رضایی شریف آبادی، سعید، غلامی، شهرزاد، علیزاده شهریور، اردشیر، فرخزاد، سولماز 1401 «واکاوی مدل رفتار اطلاع‌یابی مشارکتی سلامت محور کارکنان بالینی از طریق مداخله آموزشی» پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات33(3): 953-978. چکیده(Abstract)

مقالات انگلیسی

Rezaei Sharifabadi, S. (2004) “An Examination of the Role of the University Libraries and Librarians in the Digital Age”, Iranian Journal of Information Science and Technology(ISC & EBSCO indexed) V. 2, N.1, pp. 73-80 Abstract

Rezaei Sharifabadi, S.(2006) “How digital libraries can support e-learning”, The Electronic Library (I.S.I),V.24, N.3, pp. 389-40. Abstract

 Rezaei Sharifabadi, S., SKhosravi, A., Haji Zeinolabedini, M. (2009) “A Study on the Feasibility of Subject Authority Control of Web-based Persian Medical Databases: An Iranian Experience” International Journal of Information Science and Management(ISC & EBSCO indexed) V. 7, N.2, pp. 1-14.Abstract

Rezaei Sharifabadi, S., Hassanzadeh, H., Derakhshan, M. (2010) “Assessment of Service Quality at Central Library of Management and Planning Organization (MPO), Iran”, International Journal of Information Science and Management(ISC & EBSCO indexed) V. 8, N.1, pp. 107-118.Abstract

Rezaei Sharifabadi, S, Ghaebi, A., Nikoukar,P.(2012) “Measuring the Factors of Iranian Governmental Organizations’ Enterprise Portals”, International Journal of Information Science and Management(ISC & EBSCO indexed) V.10, N.2, pp.87-103. Abstract  

Rezaei Sharifabadi, S., Kokabi, M., Osareh, F.,Asnafi, M. (2014) “A Survey on capabilities of UNIMARC and IRANMARC for management of archival resources”, International Journal of Information Science and Management(ISC & EBSCO indexed)Abstract

Rezaei Sharifabadi, S., Papi, Z., MohmmadEsmaeil, S., Hariri, N. (2015) “Legal Requirements for Protecting Thesis Copyright in the Iran’s National Database of Theses and Dissertation”, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences (ISI indexed) Vol. 5, N.2, pp. 3097-3102.

Rezaei Sharifabadi, S., Papi, Z. MohammadEsmaeil, S. Hariri, N (2017) "Technical Requirements for Copyright Protection of Electronic Theses and Dissertations in INSTD: A grounded theory study", The Electronic Library (I.S.I), Vol. 35 Iss: 1, pp.21 - 35 DOI: http://dx.doi.org/10.1108/EL-11-2015-022. Abstract

Rezaei Sharifabadi, S.Ebrahimzadeh, S., Karbala Aghaie Kamran, M., Dalkir, K., (2020), "Triggers and strategies related to the collaborative information-seeking behaviour of researchers in ResearchGate", Online Information Review, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/OIR-12-2019-0380

Rezaei Sharifabadi,S., Eskandari, S(2021). “A Sociological Study of the Form and Content Produced in the Social Media of the International First Rank Universities”, Review of European Studies, Vol.13, N.1, PP. 43-54. Abstract 

کتاب‌ها

 • رضائی شريف آبادي، سعید و درخشانی، لعبت .1387. "چكیده پايان نامه هاي دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س) ساله‌اي 1383 تا 1386 ". تهیه و تنظیم سعید رضايی شريف آبادي و لعبت درخشانی. تهران: كتابدار .
 • رضائی شريف آبادي، سعید و نیكو منظري، نگین .1388. "آرشیو، كتابخانه و موزه، وجوه اشتراك و افتراق: مجموعه مقالات هشتمین همايش سراسري انجمن علمی، دانشجويی كتابداري و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا ". به كوشش سعید رضائی شريف‌ آبادي و نگین نیكو منظري. تهران: كتابدار.
 • رضائی شريف آبادي، سعید، فرامرز قراملكی، احد و درخشانی، لعبت، .1390. "اخلاق حرفه اي در كتابداري و اطلاع رسانی" . احد فرامرز قراملكی، سعید رضايی شريف آبادي و لعبت درخشانی. تهران: سمت.
 • رضائی شريف آبادي، سعید، كوكبی، مرتضی و اصنافی، امیررضا .1391. "درآمدي بر مفاهیم استانداردها و نرم افزارهاي آرشیوي". سعید رضايی شريف آبادي، مرتضی كوكبی و امیررضا اصنافی. تهران: چاپار.
 • رضائی شريف آبادي، سعید و درخشانی، لعبت .1393. "از اخلاق حرفه‌ا‌ي دانشكاران تا اخلاق اطلاعاتی". با انتخاب و ترجمه سعید رضايی شريف آبادي و لعبت درخشانی. تهران: كتابدار.
 • رضائی شريف آبادي، سعید، غفوري، ملیحه و عزيزي، غلامرضا 1394 "كدگذاري اسناد آرشیوي ". تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوري اسلامی ايران.

 

سایر آثار و نوشته‌ها

 • رضايی شريف آبادي، سعید. 1377 ”فناوري هاي جديد و شبكه هاي رايانه اي در خدمت آموزش هنر“، جلوۀ هنر 13: 76.متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید. 1373 ”شبكه كامپیوتري اينترنت در خدمت اطلاع رسانی“ ، پيام كتابخانه 4 (1 و 2 ): 46 - 53.چکیده(Abstract)
 • مک دونالد، جان. 1375 ”آرشیوها و همكاري در عصر اطلاعات“، ترجمه و تلخیص سعید رضايی شريف آبادي، فصلنامه کتاب 7 (2): 100 -109.متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید. 1376 ”مالكیت معنوي در عصر الكترونیک“ ، فصلنامه كتاب 8 (39): 18 - 25.متن کامل(Pdf)
 • برايان، راب. 1377 ”نیاز مجلس براي دستیابی آزاد به اطلاعات : موانع احتمالی و راه حلهاي عملی“، ترجمه سعید رضايی شريف آبادي. ارائه شده در فدايی عراقی، غلامرضا، مقالاتي پيرامون كتابخانه هاي مجالس دنيا. تهران: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامی: 159 - 170.
 • رضايی شريف آبادي، سعید. 1378 ”تأثیر اينترنت بر فرآيند پژوهش: مروري بر متون و مطالعات انجام شده“ ارائه شده در افشار زنجانی و ديگران، اينترنت، جنبه هاي نظري و كاربردي آن (در كتابخانه ها، مراكز آموزشي و تحقيقاتي) تهران:نشر کتابدار: 45 - 66.
 • كتز، ويلیام. 1378 ”اينترنت و خدمات مرجع“ ترجمه سعید رضايی شريف آبادي، كتابداري و اطلاع رساني:فصلنامه كتابخانه مركزي و مركز اسناد آستان قدس رضوي 2 (2): 77 - 104 .متن کامل(Pdf)
 • كتز، ويلیام. 1379 ”آموزش شیوه استفاده از منابع كتابخانهاي“ ترجمه سعید رضايی شريف آبادي، كتابداري و اطلاع‌رساني:فصلنامه كتابخانه مركزي و مركز اسناد آستان قدس رضوي 3 ( 3 ) 163 - 182.متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید. 1381 ”اينترنت“ دايره‌المعارف كتابداري و اطلاع رساني. تهران: كتابخانه ملی جمهوري اسلامی ايران، ج. 1: 430 - 433. متن کامل(Pdf) 
 • رضايی شريف آبادي، سعید، 1381 ”گامی به سوي كتابخانه‌هاي ديجیتالی: زمینه‌ها و چالش هاي موجود " ارائه شده در رضايی شريف‌آبادي، سعید، گردآورنده و ويراستار، كتابخانه‌هاي ديجيتالي؛ گزيده مقالات همايش سراسري بسوي كتابخانه‌هاي ديجيتالي: تغيير يا تحول كتايخانه‌هاي سنتی. تهران: انتشارات دبیزش: 5 - 11 .
 • رضايی شريف آبادي، سعید، و فرودي، نوشین. 1381 ”ارزيابی صفحات وب كتابخانه هاي دانشگاهی ايران و ارائه الگوي پیشنهادي“ ، فصلنامه كتاب 13 ( 4): 12 - 19.متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، و حسن‌زاده، محمد. 1382 ”وبنامه راهی به سوي استفاده مؤثر از وب جهانی“ ، فصلنامه كتاب 14 ( 4): 152 - 158.متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید. 1382 ”چهارمین همايش بین‌المللی آموزش عالی: دانشگاه 2004 “ ، فصلنامه كتاب 14 (4): 285 -289.متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید. 1385”منطق بولی“ دايره‌المعارف كتابداري و اطلاع رساني. تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوري اسلامی ايران، ج. 2 :. 1756 - 1759.متن کامل(Pdf)

 • رضايی شريف آبادي، سعید ، و غیبیزاد، ازاده. 1385 ”برنامه‌ريزي راهبردي (استراتژيک) براي استفاده از فناوري اطلاعات در كتابخانه ها“ ، فصلنامه كتاب 17 (3): 51 - 60.متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، 1385 "آرشیوها و حافظة جهانی: سی ونهمین میزگرد تخصصی شوراي جهانی آرشیو، كوراسائو ( 29 آبان – 5 آذر 1385 )"، گنجينه اسناد 16 (3): 5 - 6.متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، محمود زاده، ابراهیم و علیزاده، علی 1386 "تاثیرات سیستم اطلاعات مديريت بر فرآيند تصمیمگیري مديران صنايع هوائی ايران" پژوهشيار 42: 58 - 66.
 • رضايی شريف آبادي، سعید ، شیرازي، حسین و دشتی، عادل 1386 "الگوي پیشنهادي ارائة خدمات اطلاعرسانی تحت وب در مراكز اطلاع‌رسانی" پژوهشيار 42 : 67 - 75 .
 • رضايی شريف آبادي، سعید 1386 "همكاري میان آرشیو، كتابخانه و موزه"، گنجينه اسناد(علمي ترويجي) 17 (3):5 - 6.متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، روحی، صديقه و دهقان ابراهیمی، ملیكا 1386"حفاظت و نگهداري اسناد آرشیوي"، گنجينه اسناد(علمي ترويجي) 17 ( 4): 77 - 94.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، كريمی منصورآباد، الهام و عزيزي، غلامرضا 1387"بررسی و مطالعه تطبیقی وبگاه سازمان اسناد و كتابخانة ملی جمهوري اسلامی ايران و كتابخانه و آرشیو ملی كانادا"، گنجينه اسناد (علمي ترويجي) 18 (1): 83 - 90. چکیده.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، فرج پهلو، عبدالحسین، معرف‌زاده، عبد الحمید و دالوند، معصومه. 1387 "ارائه الگويی براي وبگاه آرشیو ملی ايران براساس بررسی وبگاه هاي آرشیو ملی جهان و نظرات صاحبنظران آرشیو"، گنجينه اسناد (علمي - ترويجي) 18 (4): 69 - 80.چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، 1387 «یادداشت سردبیر: آرشیودار مرجع»، گنجینه اسناد(علمی- ترویجی) 18(3): 8-5.متن کامل(Pdf)
 • رضايی شريف آبادي، سعید ، انصاري، معصومه و زرين كلكی، بهناز 1388 "مروري بر مديريت اسناد الكترونیكی با تاكید بر استاندارد بین المللی مديريت اسناد، ايزو 15489 "، گنجينه اسناد (علمي ترويجي) 19 (1) 95 - 110. چکیده(Abstract)

 • رضايی شريف آبادي، سعید،خسروی، فریبرز و شریف نوبری، مریم 1388 «نظریه‌های اساسی در حوزه ارزشیابی اسناد آرشیوی»، گنجینه اسناد(علمی- ترویجی) 19 (3): 107-116. چکیده(Abstract)

 • رضايی شريف آبادي، سعید، خسروي، فريبرز و كمالی، محبوبه. 1388 "بررسی وضعیت فراهم‌آوري اسناد در آرشیو ملی ايران"، گنجينه اسناد (علمي ترويجي) 19 (4): 69-80. چکیده(Abstract)

 • رضايی شريف آبادي، سعید، فرنقی، مینا و يثربی نائینی، احسان 1392 "تحلیل نقش انبار داده در آموزش عالی"، نامه آموزش عالی (علمي ترويجي) 6 (23): 117 - 146. چکیده(Abstract)

 • رضايی شريف آبادي، سعید ، و كريمی، شهلا 1394 "كاربرد فناوري اطلاعات در آرشیو"، آرشیو ملی (علمي تخصصي) 1 (1): 49 -61.متن کامل(Pdf)

 • رضايی شريف آبادي، سعید، و پازوكی، فاطمه 1395 "واكاوي مفهوم، كاركرد و جايگاه سازمان دهی اطلاعات در مدل هاي مديريت دانش سازمانی"، نقد كتاب اطلاع رسانی و ارتباطات (علمي تخصصي) 3 (10): 233 - 253. چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، مکی‌زاده، فاطمه و فرزین یزدی، محبوبه 1396 «مقایسه و رتبه‌بندی کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی براساس وضعیت کیفیت خدمات و میزان به‌کارگیری نوآوری». همایش کتابخانه‌های تخصصی: مسایل، رویکردها و فرصت‌ها 99-82. چکیده(Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، برادر، رویا و ابوالقاسم، سمانه 1397 «میزان سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان تهران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آن‌ها»، مطالعات دانش‌شناسی(علمی- تخصصی) 4(1):23-46. چکیده (Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، و خوشیان، ناهید 1398  «درآمدی بر رفتار اطلاع­یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رویکرد آنها در استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز)»، مطالعات دانش شناسی (علمی- تخصصی) 5 (1): 83-108. چکیده (Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، دولانی، عباس و میرمحمدی کاکلر، زهرا 1398 «بررسی تاثیر استراتژی­های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان کتابخانه­های دانشگاهی شهر ارومیه»، علوم و فنون مدیریت اطلاعات (علمی- تخصصی) 5(4): 43-70. چکیده (Abstract)
 • رضايی شريف آبادي، سعید، و خوشیان، ناهید 1399  «چارچوبی برای حفظ امنیت و پیشگیری از نقض حریم خصوصی اطلاعات دیجیتال کاربران در صنعت دیجیتال پس از مرگ و مسائل اخلاقی آن»، اخلاق (علمی- ترویجی) 10 (37): 39-63. چکیده (Abstract)

آثار انگلیسی

Rezaei Sharifabadi, S, Hosseini, E.(2016( "Review of: Ibekwe-SanJuan, Fidelia, Dousa, Thomas M. (Eds.), Theories of information, communication and knowledge: A multidisciplinary approach. London: Springer, 2014. Webology, 13 (1), Book Review 26

Rezaei Sharifabadi, S,Hosseini, E.(2016( "Review of: Cervone, H. Frank, & Svensson, Lars G. (Eds.), Linked Data and User Interaction: The Road Ahead. Berlin/Munich: De Gruyter Saur, 2015. Webology, 13 (2), Book Review 28

Rezaei Sharifabadi, S, Alipour- Hafezi, H., Karimi-Mansoorabad, E., Majidi, S., Abdollahi, Z. (2012) “The Electronic Librarians in the Future of Public Libraries in Iran”, Zbornik Radova – Asocijacija informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa (BAM) N.6, PP. 137-143. Abstract

Rezaei Sharifabadi, S, Samiei, M., Davallu, K., Rasouli, Z. (2012) “Proposing a paradigm for the management of digital images of the NLAI (National Archive of Iran) according to the Open Archival Information System (OAIS) Reference Model”, international Seminar,Archiving2012.Denmark,Copenhagen. Journal of Imaging Science and Technology. pp.153-158. Abstract