زهرا رزمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

  مدیر برنامه ریزی آموزشی، نظارت و سنجش دانشگاه الزهرا، 

    مدیر دوره های نیمه حضوری مدیریت، عضو شورای آموزشی دانشگاه الزهرا، عضو شورای پژوهشی دانشکده، 

   معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،

   مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند