زهرا رزمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مدیریت تطبیقی

كارشناسي ارشد:   

كارشناسي :

 

زمینه های تدریس

  مدیریت دانش 

  دولت الکترونیک

مبانی فلسفی نظریه های مدیریت در اسلام

بهره وری 

   سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی