زهرا رزمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 

فایل ها و منابع درسی

کتاب مدیریت دانش، فرایند و زیر ساخت، اثر بخشی و بلوغ، تألیف دکتر زهرا رزمی

کتاب مدیریت دانش، مدل ها و ابزارهای کاربردی، تألیف دکتر زهرا رزمی

آخرین مقالات سایت های علمی