زهرا رزمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر زهرا رزمی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مدیریت


   دكتري (Ph.D) :  مدیریت

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک :  zahrarazmi@alzahra.ac.ir