ریحانه رمضانی


• عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

• استادیار گروه بیومدیکال پژوهشکده زنان   دكتري (Ph.D): نانوبیوتکنولوژی

   كارشناسي ارشد: بیوتکنولوژی پزشکی

   كارشناسي: میکروبیولوژی


   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، پژوهشکده زنان، گروه بیومدیکال

   تلفن: 85692095 (021)

   دورنگار:

   پست الکترونیک: re.ramezani@alzahra.ac.ir