قنبرعلی رجبلو ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

د- 1: مقاله علمي پژوهشي" چپ،چپگرايي در ايران-ج 11دانشنامهجهاناسلام1386
د- 2: مقاله علمي پژوهشي " نقش ،جايگاه ،كاركرد و شيوه هاي بررسي متن فرمان
مشروطيت" مجلهعلمي پژوهشيعلومانساني دانشگاه الزهرا1385
د- 3: مقاله علمي" سير تطور روش و نظريه در علم تاريخ" مقدمه كتاب " تاريخ
پژوهشي اسلامي" نوشته محمود اسماعيل ، ترجمه : حجت االله جودكيف پزوهشكده
تاريخ اسلام- چاول1388
د- 4: مقاله علمي- پژوهشي " تاثير اصلاحات خسرو انوشيروان بر قشربندي اجتماعي
ايران در عصر ساسانيان – مشترك با دكتر حسين مفتخري و دكتر شهرزاد ساسان پور-
فصلنامهعلمي- پزوهشيعلومانساني دانشگاه الزهرا –سال 18شماره– 71بهار87
د-5: مقاله علمي پزوهشي " نقد و بررسي سفرنامه هاي ناصر الدين شاه به فرنگ با
رويكرد و تحليل گفتمان" –مشترك با دكتر زهرا عليزاده بيرجندي- مجله علمي
پژوهشي جستارهاي ادبي )ادبيات و علوم انساني سابق ( دانشگاه فردوسي مشهد سال
،43شماره اول،بهار 89
د - 6: مقاله علمي پژوهشي " علماي ايراني و تثبيت تسنن در مصر عهد ايوبي" مشترك
با دكتر حسين مفتخري ،عليزاده اشتري تفرشي و دكتر محمد حسين منظور الاجداد –
مجله علمي پژوهشي گروه تاريخ تمدو ملل اسلامي فسال 7ف شماره ،13بهار و
تابستان 90
د- 7: مقاله علمي پژوهشي" ساختار قشربندي اجتماعي جامعه شهري ايران در دهه اول
نظام جمهوري اسلامي دهه – " 70 -60دانشنامه علوم اجتماعي دانشگاه تربيت
مدرس- دوره – 3شماره -1بهار و تابستان -90مشترك با خانم زهرا طهماسبي
د- 8: مقاله علمي پزوهشي " ميزان پذيرش يا عدم پذيرش هويت جنسيتي رسمي از
منظر اقوام با تاكيد بر منابع هويت ساز" – دانشنامه علوم اجتماعي دانشگاه تربيت
مدرس –دوره – 2زمستان 1389
د- 9: مقاله علمي " نشانه شناختي و تحليل گفتمان نشانه هاي جنگ عراق عليه ايران-
رهاورد – 2دفتر پزوهش جنگ حوزه هنري 139

ه- 1: بررسي مصرف موسيقي در اقشار 15سال به بالاي شهر تهران- مشترك با زهرا
قلي زاده – توليد شده در سال – 1388تحويل به مجلات علمي 1390
ه- 2: كودتاي سوم اسفند – 1299توليد شده در سال – 1390تحويل به دانشنامه جهان
اسلام
ه- 3: بررسي رابطه نگرش نسبت به سياستگذاريهاي فرهنگي و گرايش به خشونت در
فوتبال – توليد شده در سال – 1388تحويا به مجله علمي پزوهشي" جامعه شناسي
تخصصي " دانشگاه ازاد آشتيان در سال – 1390مشترك با خانم حكيمه زارع
ه-4: رابطه نيروهاي اجتماعي با قدرت در نظريات پسا مدرن) با انديشه فوكو،
فركلاف، لاكلاو و موفه ، توليد شده در سال 1387مشترك با خانم مژگان بهشتي
زواره ، تحويل به مجله 1389
ه- 5: تحليل فرايند تضعيف يا عدم تضعيف دولت –ملت با تاكيد بر جامعه مدني مستقل
از دولت بويژه N.G.O.sتوليد شده در سال 1388مشترك با خانم مژگان بهشتي
زواره –تحويل به مجله 1389
ه- 6: سير تحول مفهوم زبان در نظريات ساختار گرا و پسا ساختار گراي پسامدرن با
توجه به تاثير آنت بر فرايند و جايگاه نيروهاي اجتماعي در سياست- توليد شده در سال
-1389تحويل به مجله 1390
ه- 7: بررسي رابطه نوع دولت ، توسعه سياسي و توسعه اقتصادي با گستره شبكه رواتبط
كشورها در عرصه بين الملل – مشترك با خانم مژگان بهشتي زواره توليد در سال
1389در دست چاپ در مجله علمي پژوهشي آفاق پژوهشكده تاريخ اسلام
ه- 8: بررسي نقش تاريخي ،اقتصادي جزيره هرمز در تجارت خليج فارس در عصر
صفويه ) 907-1135ه.ق( توليد شده در سال 1387با خانم فاطمه بيگم روح الاميني –
تحويل به مجله 1390
ه- 9: ررسي تطور قشربندي اجتماعي ايران در دوره پهلوی دوم )مشترک با خانم
زهرا طهماسبی (توليد شده در سال -١٣٨٩تحويل به مجله علمی پژوهشی نامه
علوم اجتماعی و دانشنامه علوم اجتماعی تربيت مدرس در سال ١٣٩٠
ه-10: گفتمان جنبش دانشجويی در مطبوعات دهه -١٣۶٠-٧٠مشترک با خانم
شهناز کريمی-توليد شده در سال ١٣٨٧تحويل يه مجله ١٣٩٠
ه 11: مقايسه تطبيقی ازادی سياسی از ديدگاه امام )ره(-و متفکرين غربی –
توليدشده در سال – ١٣٧٩باز توليد در سال -١٣٨٩تحويل به مجله ١٣٩٠
ه-12:تعامل جامعه مدنی و جامعه دينی در انديشه امام خمينی )ره( –توليد شده
در سال -١٣٨٠باز توليد در سال – ١٣٨٩تحويل به مجله افاق ١٣٩٠
ه-13: عصر ترميد ور در انقلاب اسلامی –توليد در سال – ١٣٨٩تحويل به
مجله ١٣٩٠

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

و-1: الگوی صدور انقلاب از ديدگاه امام خمينی )ره(-موسسه تنظيم و نشر اثار
امام )ره(-انتشار تبيان-١٣٧٠
14
و-2: اخرين کلام "وصييت نامه الهی –سياسی امام خمينی )ره(-موسسه تنظيم
و نشر اثار امام )ره(-انتشارات تبيان -١

ر-1: مقايسه انقلابها –به سفارش جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا –پايان يافته
ر-2: جامعه شناسی جريان روشنفکری ايرانی در دوره قاجار –به سفارش
پژوهشکده تاريخ اسلام-در مراحل توليد
ر-3: تاريخ فرهنگی جنگ –به سفارش دفتر ادبيات جنگ سازمان تبليغات
اسلامی –در دست چاپ
ر-4: دولت مطلقه نوگرا درايران- به سفارش پژوهشکده تاريخ اسلام – در دست
چاپ

سایر پژوهش ها

الف_1: مجري_كارشناس ميزگرد هاي جهان سياست شبكه 2سيما به تعداد 250مورد
1383 تا1378 از سال
الف_2: مجري_كارشناس برنامه ميزگردي انرژي هسته اي به تعداد 26مورد سال
1374در شبكه 1سيما
الف_3: مجري_كارشناس برنامه پژوهشي انرژي هسته اي به تعداد 13مورد در سال
1374در شبكه 1سيما
الف_4: مجري_كارشناس برنامه انديشه سياسي امام خميني به تعداد 13مورد در سال
1374در شبكه 1سيما
6
الف_5: مجري_كارشناس و نويسنده برنامه انتخاب هفتم به تعداد 26مورد در سال در
1376در شبكه 1سيما
الف_6: طراح ومدير اجرايي همايش موازين توسعه و ضد توسعه فرهنگي اجتماعي
شهر تهران در حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي با جذب 162مقاله علمي در 1379
الف_7: عضو اجرايي فعال همايش بزرگداشت سعدي و نقش علوم انساني در تاريخ
معاصر ايران در آموزش پرورش منطقه 4شهر تهران سال 1388
الف_8: برگزار كننده ميزگرد علمي تبيين انديشه هاي فرهنگي حضرت امام خميني در
هفتمين كنگره جهاد دانشگاهي كشور طبق حكم د 15379/2630مورخ 1384/6/15
الف 9: رگزار كننده نشست علمي –تخصصي "امام و جنبش هاي دانشجويي
ايران"در جهاد دانشگاهي دانشگاه الزهراطي حكم 26/30/310ز مورخ 84/3/7
الف 10: برگزار كننده نشست تخصصي "عناصر استيلاي خرده گفتمان جنگ"در
جهاد دانشگاهي و خبرگزاري دانشجويان ايران87/10/30
الف 11: برگزاركننده نشست علمي تخصصي ويژه شهيد رجايي در جهاد دانشگاهي
دانشگاه الرهرا 87/6/8
الف 12: همكار علمي در برگزاري هفتمين كنگره فرهنگي جهاد دانشگاهي طي حكم
/26/51/2250پمورخ 84/6/23جهاد دانشگاهي كشور
الف 13: همكار علمي در بررسي مسايل آموزشي دانشگاه مازندران طي حكم شماره
-14/3500زمورخ 73/6/13دانشگاه الزهرا
7
الف 14: عضو هيئت علمي همايش اداره كل حفاظت سازمان صدا وسيما در سال 83
الف 15: مشاور انجمن علمي دانشجويي علوم اجتماعي الزهرا در سال 83تا 85
الف 16: عضو نشست تخصصي بحران در روش شناسي تاريخ كتاب ماه تاريخ و
جغرافيا در خرداد 1389
الف 17:عصو نشست سراسري افق رسانه در سال 89طبق حكم شماره
1389/2/31 /مورخ2310/2576/522