قنبرعلی رجبلو ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آقای دکتر قنبر علی رجبلو، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه علوم اجتماعی و اقتصادی


   دكتري (Ph.D) :  علوم سیاسی، مطالعات ایران - دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي ارشد:   علوم سیاسی - دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي :   علوم سیاسی - دانشگاه شهید بهشتی


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک : rajabloo@alzahra.ac.ir