زهرا رهبرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

  سوابق اجرایی

1) رییس دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س)،ازسال1390-1387

2)معاون آموزشی دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س)،ازسال1387-1385

3)عضو کمیته برنامه ریزی دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا(س)،ازسال1391تاکنون

و ...