زهرا رهبرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات

دكتري (Ph.D) : پژوهش هنر
كارشناسي ارشد: تصویر سازی
كارشناسي : ارتباط تصویری

زمینه های تدریس

کارگاه عکاسی

مبانی هنرهای تجسمی