مریم ربیعی کلوزی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


مریم ربیعی کلورزی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه ریاضی

 

دكتري (Ph.D) :سیستم های دینامیکی گسسته

كارشناسي ارشد:جبر جابجایی

كارشناسي :ریاضی محض

 

آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی

تلفن:85692097

دورنگار :..............

پست الکترونیک :mrabii@alzahra.ac.ir

Google Scholar ID

ORCID

PUBLONS