مه سیما پورشهریاری  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 • ارزشیابی یادگیری در حین عمل، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش و توسعه بزرگسالان، بهار و تابستان 1373.  
 • منابع شادمانی در جمعیت شهرتهران )پژوهش کیفی(، فصلنامه تعلیم و تربیت، 1384.
 • بررسی اثربخشی مشاوره گروهی شناختی ورفتاری برسلامت روان خانم ها، تازه های مشاوره، زمستان 1385.
 • پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان والدین آنها،  مطالعات روانشناختی، ۱۳۸۵.
 • مقایسه افسردگی و انزوای اجتماعی و ارتباطات خانوادگی دختران دانش اموز کاربر و غیر کاربر اینترنت دبیرستان های شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روانشناسی، تابستان 1386.
 • بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی با میزان بهزیستی روانی و شادمانی جمعیت شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی، پائیز 1386.
 • مقایسه روشهای فرزند پروری والدین کودکان شنوا و ناشنوا، مجله علمی پزوهشی کودکان استثنایی، 1386.
 • مقایسه نتایج آزمون های فرافکن ترسیمی در کودکانی که مورد آزارجسمی قرار گرفته اند با کودکان عادی، فصلنامه خانواده پژوهی، 1386.
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی، مجله علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی تابستان، 1387.
 • بررسی رابطه بین ادراک دختران ازالگوهای تربیتی والدینشان بااحساس شرم و گناه در آنها، تازه ها و پژوهشهای مشاوره، ۱۳۸۷.
 • نقش رسانه‌ها در رشد هویت ملی نوجوانان شهر تهران، پژوهش های ارتباطی، ۱۳۸۸.
 • بررسی رابطه شرم با ابعاد خشم و مقایسه آن در دانشجویان دانشگاه های تهران،  فصلنامه مطالعات روانشناختی، 1388.
 • اثربخشی آموزش مهارت های خود نظم بخشی برشادکامی دانش آموزان دختر اول دبیرستان، مجله مطالعات روانشناختی، زمستان 1389.
 • آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه رفتاری - شناختی و بررسی میزان تأثیر آن برتغییر پرخاشگری و کفایت اجتماعی نوجوانان پسر بد سرپرست ساکن خوابگاه های بهزیستی شهرستان تبریز،  اندیشه های نوین تربیتی، پاییز ۱۳۹۱.
 • نقش جهت گیری مذهبی در ساختار هویت فرد، روانشناسی و دین، سال ششم، پاییز ۱۳۹۲.
 • نقش والدین، همسالان، محیط آموزشی و رسانه ها در رشد هویّت ملّی نوجوانان و جوانان شهر تهران، مطالعات روانشناختی، دوره دهم، تابستان ۱۳۹۳.
 • تاثیر آموزش شوخ طبعی بر سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی معلمان و دبیران زن شهرستان اردستان، مطالعات روانشناختی، دوره دوازدهم، بهار ۱۳۹۵.
 • مقایسه‌ی هوش اجتماعی و همدلی با بیمار در دانشجویان پزشکی ایران و انگلستان: یک مطالعة میان فرهنگی مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، سال چهارم، بهار ۱۳۹۶.  
 • تأثیر بازی درمانی بر نشانگان سوگ در کودکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، پژوهش های مشاوره، جلد ۱۶، پاییز ۱۳۹۶.   
 • بررسی رابطه منبع مهار تحصیلی، خودکارآمدی و به زیستی روانشناختی دانشجویان، اندیشه های نوین تربیتی، دوره سیزدهم، بهار ۱۳۹۶.
 •  
 • تأثیر مشاورة زوجی امیدمحور با رویکرد اسلامی بر دلزدگی و سازگاری زناشویی زوجین نابارور شهر اصفهان، روانشناسی و دین، سال دهم، زمستان ۱۳۹۶.
 •  
 • مدل معادلات ساختاری پیش بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و متغیر میانجی سبک های عشق ورزی،  فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال هشتم، بهار ۱۳۹۶.
 •  
 • کارآمدی درمان گروهی معنوی مذهبی، بر کاهش استرس مادران دارای کودک کم توان ذهنی، روانشناسی و دین، سال دوازدهم، تابستان ۱۳۹۸.
 •  
 • نقش میانجی گر آشفتگی استنتاج در رابطه بین طرحواره های سازش نایافته و نشانگان وسواس  ناخودداری، علوم روانشناختی، دوره هجدهم، بهار (اردیبهشت) ۱۳۹۸.  
 • تاثیردرمان ترکیبی شناختی-رفتاری و کاهش اندیشه پردازی خطر بر اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان دختر، مطالعات روانشناختی، سال ششم، بهار ۱۳۸۹.
 • مقایسه شادکامی، راهبردهای مقابله ای و اضطراب اجتماعی در نوجوانان دارای خانواده و نوجوانان بی سرپرست، رویش روان شناسی، سال هشتم، تیر 1398.

Rahmani, K., Djazayery, A., Habibi, M. I., Heidari, H., Dorosti-Motlagh, A. R., Pourshahriari, M., & Azadbakht, L. (2011). Effects of daily milk supplementation on improving the physical and mental function as well as school performance among children: results from a school feeding program. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences, 16(4), 469.

Pooravari, M., Pourshahriari, M., & Salehi, S. (2016). Review of literature on cognitive-behavioral therapy, behavioral parent training for aggressive behavior, and peer problem of children with conduct disorder. International Journal of Applied Behavioral Sciences, 3(1), 43-55.

Taheri, A., Zandipour, T., Pourshahriari, M., & Dehkordi, M. N. (2017). Investigating the effectiveness of transactional analysis therapy group on improving parent–child relationship among adolescent girls in Tehran City. European Psychiatry, 41(S1), S448-S448.

Valipour, M., Hosseinian, S., & Pourshahriari, M. (2018). The effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on children's behavioral problems. Quarterly Journal of Child Mental Health, 4(4), 34-45.

Taheri, A., Pourshahriari, M., Abdollahi, A., Hosseinian, S., & Allen, K. A. (2020). Psychometric assessment of the Persian translation of the Social and Emotional Health Survey-Secondary (SEHS-S) with female adolescents. International Journal of Mental Health, 1-17.

Taheri, A., Pourshahriari, M., Abdollahi, A., & Hosseinian, S. (2020). Psychometric assessment of the Persian translation of the EPOCH measure among adolescent girls. Current Psychology, 1-10.

 

 

شرکت در کنگره ها

ارائه مقاله در کنگره زنان- سئول –کره جنوبی-1384

ارائه مقاله در کنگره روانشناسی کاربردی – آتن – یونان-1385

ارائه مقاله در کنگره بین المللی روانشناسی- برلین-آلمان-1387

 

 

عناوين تعدادي از کارهاي پژوهشيی

 

1-تحلیل محتوای کتب درسی ابتدایی –(طرح مشترک با دفتر مشارکت زنان وریاست جمهوری-خاتمه در سال 1378)

 

2-بررسی علل مشروط شدن دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا – طرح مصوب دانشگاه –خاتمه در سال 1377

 

3-بررسی نگرش مذهبی دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران – طرح مصوب پژوهشکده زنان خاتمه در سال 1382

 

4-بررسی اثر اینترنت بر افسردگی و انزوای اجتماعی دختران دبیرستان –طرح مصوب دانشگاه-خاتمه درسال 1384

 

5-بررسی رابطه شرم و خشم و پرخاشگری دربین دانشجویان –طرح مصوب پژوهشی دانشگاه- خاتمه در سال 1385

 

6-بررسی احساس شادمانی ،بهزیستی ، امید وعوامل موثر دربین سالمندان زن شهر تهران-طرح مصوب پژوهشکده زنان-خاتمه درسال 1386

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

 

افتخارات/جوایز

 

 

کتب تألیف/ترجمه شده

1-مدیریت فشارروانی – انتشارات دانشگاه الزهرا -1384

2-مهارت های زندگی زنان خانه دار – انتشارات دانشگاه الزهرا

3-اصول و فنون مشاوره – انتشارات دانشگاه الزهرا-1389

4-مهارتهای عملی مشاوره )ترجمه)-انتشارات سمت-1392

5-قرآن و روانشناسی و علوم تربیتی-انتشارات بنیاد پژوهشهای قرانی حوزه و دانشگاه-1389

6. درمان مشکلات رفتاری نوجوانان، انتشارات داد و دانش 1395.

5. بازی درمانی، نشر آینه 1395.

 

 

راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي روان شناسي و مشاوره

 

بررسی و مقایسه شیوه های مقابله با استرس دانشجویان سال اول و چهارم دانشکده های علوم پایه، تربیت بدنی و هنر دوره کارشناسی روزانه دانشگاه الزهرا(س)- دانشجو: صدیقه نوروزی داینی -استاد راهنما: مه سیما پور شهریاری 

 

بررسی و مقایسه میزان عزت بدنی و اضطراب دانشجویان دانشگاه الزهرا ( س ) بعنوان یک دانشگاه تک جنسیتی با دانشجویان دختر دانشگاههای مختلط دولتی-دانشجو: فرحناز نجفی- استاد راهنما: مه سیما پور شهریاری 

 

ساخت برنامه به-زیستی ذهنی و مقاسیه اثربخشی این برنامه با برنامه شادی فوردایس در کاهش افسرگی دانش آموزان دبیرستانهای شهر اصفهان-استاد راهنما: مه سیما پورشهریاری | استاد مشاور: دکتر زهره خسروی | دانشجو: پریوش میرزایی تشنیزی

 

بررسی ارتباط میان نگرش مذهبی و نگرش برابری زن و مرد در جامعه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران / فاطمه شیخ حجت اله طالقانی / استاد مشاور : زهره خسروی / استاد راهنما : مه سیما پورشهریاری / 1383

 

بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس کودکان 9 – 11 ساله / فیروزه کربلایی / محمد رضا لالانی / استاد مشاور : مه سیما پور شهریاری / استاد راهنما : سوسن سیف / 1378

 

بررسی تطبیقی اهداف و عملکرد دانشگاه الزهرا در مقایسه با اهداف دانشگاه های خاص زنان در کشورهای منتخب جهان / مریم السادات شجاعی / استاد مشاور : مه سیما پور شهریاری / استاد راهنما : گلناز مهران / 1378

 

بررسی رابطه کفایت خویشتن و دوست داشتن خود زوجین با همسر آزاری مردان در شهر تهران / مریم رجبی / استاد مشاور : مه سیما پور شهریاری / استاد راهنما : سوسن سیف / 1383

 

بررسی رابطه نحوه عملکرد خانواده با سبک های هویت دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا / محبوبه قسامی / استاد مشاور : مه سیما پورشهریاری / استاد راهنما : سوسن سیف / 1383

بررسی علل و موانع عدم حضور زنان در پست های مدیریتی در شهر تهران / لاله شهیدی / استاد مشاور : گلناز مهران / استاد راهنما : مه سیما پور شهریاری / 1378

 

بررسی نگرش دانش آموزان دختر نسبت به ریاضیات و پاره ای از عوامل شکل دهنده به آن / فریده سلیمانی نسب / استاد مشاور : مه سیما پور شهریاری / استاد راهنما : گلناز مهران / 1373

 

بررسی و مقایسه رضایتمندی زناشویی بین دبیران شاغل نیمه وقت و تمام وقت / سمیه حسین خونساری / استاد مشاور : مه سیما پور شهریاری / استاد راهنما : سوسن باستانی / 1380

 

رابطه نقش های جنسیتی، هم وابستگی و ترس از موفقیت در زنان متاهل فارغ التحصیل دانشگاه های شهر تهران / شادی شریفی / استاد مشاور : مه سیما پور شهریاری / استاد راهنما : طیبه زندی پور / 1384

تاثیر یازی درمانی رفتاری شناختی بر کودکان سن پیش دبستانی منطقه22 تهران /سمیرا رستمیان/استاد راهنما مه سیما پورشهریاری/1394

و پایان نامه های دیگر.....

سایر پژوهش ها