مه سیما پورشهریاری  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مدیرگروه بررسی ها و برنامه ریزی – وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1361 تا سال 1364

   مدیر گروه روانشناسی دانشگاه الزهرا- از سال 1372 تا سال 1373

   مدیرمرکز مشاوره دانشگاه الزهرا- از سال 1371 تا سال 1373

   معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا- از سال 1373 تا سال 1378

   مدیرگروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا از فروردین 1386 تا شهریور1394