مه سیما پورشهریاری  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مه سیما پورشهریاری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه مشاوره


 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :روان شناسي مشاوره دانشگاه سن لوئيز آمريکا 1361

   كارشناسي ارشد:روان شناسي مشاوره دانشگاه سن لوئيز آمريکا 1356

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :pourshahriari@alzahra.ac.ir