مه سیما پورشهریاری  ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مه سیما پورشهریاری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه مشاوره و راهنمايي

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :مشاوره و راهنمايي

   كارشناسي ارشد:.............

   كارشناسي :......

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@