پونه سادات پور حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


پونه سادات پورحسینی

 
استادیار گروه بیوفیزیک


   دكتري (Ph.D) : بیوفیزیک، دانشگاه تهران، 1387

   كارشناسي ارشد: بیوفیزیک، دانشگاه تهران، 1380

   كارشناسي : زیست شناسی (علوم سلولی و مولکولی)، دانشگاه تهران، 1376


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم زیستی، بخش بیوفیزیک

   تلفن: 85692718

   دورنگار : ---

   پست الکترونیک : p.pourhosseini@alzahra.ac.ir