مهرانگیز پیوسته گر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 


مهرانگیز پیوسته گر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)

 

             
دانشیار گروه روان‌شناسی

(دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی)   دكتري (Ph.D) : روان شناسی 

   كارشناسي ارشد:روان شناسی بالینی

   كارشناسي :روان شناسی بالینی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی 

   تلفن:85692849

   پست الکترونیک :mpaivastegar@alzahra.ac.ir