تحصیلات


دكتري (Ph.D) : آموزش زبان انگلیسی

كارشناسي ارشد: آموزش زبان انگلیسی

كارشناسي : ادبیات انگلیسی

 

زمینه های تدریس

   روش تحقیق کیفی

   تهیه و تدوین مطالب درسی

   نگارش پیشرفته