سیده فهیمه پارسائیان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی


   دكتري (Ph.D) : آموزش زبان انگلیسی

   كارشناسي ارشد: آموزش زبان انگلیسی

   كارشناسي : زبان و ادبیات انگلیسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه زبان انگلیسی

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :f.parsa@alzahra.ac.ir