پریسا حجازی دینان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

Parisa Hejazi Dinan

پریسا حجازی دینان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه رفتار حرکتی دانشکده علوم ورزشی   دكتري (Ph.D) :رفتار حرکتی

   كارشناسي ارشد:علوم ورزش و تمرین

   كارشناسي : فیزیوتراپی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:982185692693+

   دورنگار :982188041468+

   پست الکترونیک : parisahejazi@alzahra.ac.ir